Projekt Cenen-net

Projekt CENEN-NET

Partnerství v jaderné energetice nové generace

Hlavním cílem projektu je decentralizace jaderného vzděláváníprohloubením spolupráce mezi pracovišti vzdělávacích vysokoškolských institucí, které zabezpečují vzdělání v oblasti jaderné energetiky a jsou sdružené ve volném akademickém společenství CENEN (Czech Nuclear Education Network - Česká síť jaderného vzdělávání).

Tohoto cíle je dosaženo několika klíčovými aktivitami, mezi něž patří především vytvoření nových a další prohloubení stávajících kontaktů mezi partnery projektu, aplikační a státní sférou a se zahraničními partnery. V rámci partnerství se budou pořádat společné semináře, konference, workshopy a stáže pro studenty i akademické pracovníky.

Důležitým aspektem je tak přenos informací mezi regiony a zohledňování současných trendů v aplikační sféře a ve státních institucích do výuky jaderné energetiky. Realizací projektových aktivit se vytvoří prostor pro obecnou diskuzi, zprostředkování kontaktů směrem ke studentům a organizování společných závěrečných prací studentů. Tím projekt přispěje k lepší orientaci absolventů na pracovním trhu a zlepšení přípravy absolventů pro praxi. 

Cílovými skupinami jsou studenti a akademičtí pracovníci kateder mimopražských univerzit zapojených do projektu. Tyto katedry zajišťují vzdělávání v bakalářském, magisterském a doktorském studiu v oborech souvisejících s jadernou energetikou. Konkrétně se jedná o 7 pracovišť na úrovni kateder a ústavů fungujících na 7 různých fakultách 4 vysokých škol (ZČU Plzeň, TU Liberec, VŠB-TU Ostrava a VUT Brno). Akademickými partnery projektu v Praze jsou VŠCHT a 3 fakulty ČVUT. Neakademickými partnery projektu jsou SÚJB, ČEZ, a.s., Škoda JS, a.s., ÚJV Řež, a.s., VÍTKOVICE ÚAM a.s. Partneři projektu poskytují své kontakty a zkušenosti a zprostředkují projektové aktivity pro cílové skupiny.

Jedním z výstupů je vytvoření Kanceláře projektové podpory, která bude všem členům Cenen usnadňovat administrativu při podávání a řešení mezinárodních projektů a grantů. Dalším produktem projektu je webový informační portál a databáze projektových dat a informačních materiálů, které budou k dispozici i po skončení projektu. 


Projekt je spolufinancován z evropského sociálního fondu  a státního rozpočtu české republiky - CZ.1.07/2.4.00/17.0116