Udržitelnost 2017

 

Popis udržitelnosti:

Hlavním cílem projektu bylo prohloubení spolupráce mezi pracovišti vzdělávacích vysokoškolských institucí, které
zabezpečují vzdělání v oblasti jaderné energetiky a jsou sdružené ve volném akademickém společenství CENEN
(Czech Nuclear Education Network - Česká síť jaderného vzdělávání), vytvoření nových a další prohloubení
stávajících kontaktů mezi partnery projektu, aplikační a státní sférou, čehož bylo dosaženo formou seminářů,
konferencí a vzájemnými krátkodobými pracovními stážemi u partnerů s cílem detailně představit jednotlivá
pracoviště a dosáhnout osobních kontaktů.
Dle znění projektové žádosti spočívá udržitelnost projektu ve funkční projektové kanceláři (KA2), díky které je
zajištěno další financování aktivit sdružení CENEN, v udržení a rozvoji kontaktů (tuzemských i zahraničních) a
jejich využití pro zajišťování zahraničních stáží a spolupráce, v pokračování tuzemských aktivit projektu (tj. stáže,
praxe, semináře - KA1,KA3), v organizaci odborných tuzemských i zahraničních konferencí pro potřeby členů
sdružení (KA5), v provozování webového portálu projektu a jeho využívání pro informování partnerů o nových
aktivitách (KA6) a v udržování projektových dat vytvořených v rámci projektu (KA7).

Zajištění udržitelnosti vzhledem ke stanoveným cílům:

Udržitelnost projektu CENEN-NET byla zajišťována podle dohodnutých pravidel a podle znění projektové žádosti.
Všechny činnosti sdružení CENEN, kterými byla naplňována udržitelnost projektu CENEN-NET rozvíjí aktivity a
výstupy projektu CENEN-NET. Každý z partnerů sdružení CENEN rozvíjel ve sledovaném období udržitelnosti své
aktivity a kontakty, které vznikly v době projektu CENEN-NET, ale také navazoval další spolupráci s jinými
partnery, ať již zahraničními, tak i tuzemskými. Mezi jednotlivými členy sdružení CENEN pokračovala intenzivní
spolupráce, a to také díky rozsáhlým aktivitám, kterých se účastnilo často větší množství členů sdružení CENEN -
činnosti tedy nebyly soukromé, ale často se doplňovaly a akademičtí členové sdružení CENEN tak pokračovali ve
spolupráci, která byla navázána právě díky projektu CENEN-NET. Celé sdružení CENEN je tak velmi aktivní, což
dokazuje i přiložený dokument k této zprávě: "Akce a činnosti projektu CENEN-NET v monitorovacím období

1.6.2016 - 31.5.2017 v rámci udržitelnosti projektu".
V rámci klíčových aktivit proběhlo velké množství akcí a aktivit.

KA1 - Stáže a odborné praxe

V rámci KA1 proběhloněkolik malých i větších stáží, exkurzí, praxí a dalších činností, které spadají do této
klíčové aktivity. Přesnější popis těchto aktivit je v doloženém seznamu aktivit.

KA2 - Projektová kancelář


V rámci KA2 se pokračovalo v přípravě následných projektů a školení v oblasti projektových žádostí a přípravy
projektů. Také bylo získáno několik projektů, které zajistí následné financování aktivit a personálu. Přesnější popis
je uveden v doloženém seznamu aktivit.


KA3 - Přenos informací pomocí seminářů


Klíčová aktivita 3 představuje největší část činností v rámci udržitelnosti projektu CENEN-NET. Bylo uskutečněno
a uspořádáno velké množství seminářů, přednášek, dlouhodobějších kurzů a dalších vzdělávacích akcí, na
kterých přednášela řada českých i zahraničních přednášejících. Přesnější popis je uveden v doloženém seznamu
aktivit.


KA4 - Intenzivní pracovní setkání - workshopy

V průběhu daného období nebylo zorganizováno setkání vedoucích představitelů CENEN – komunikace probíhala při podávání nového projektu PROPOJEN.

Velké setkání je naplánováno na následující období.

Pracovní neformální setkání se uskutečnilo u doktora Pavla Záchy při příležitosti organizace Letní školy jaderného inženýrství, a kde byly řešeny otázky dalších směrů spolupráce.


KA5 - Mezinárodní konference


Klíčová aktivita je naplněna uspořádáním hned několika mezinárodních konferencí. Přesnější popis je uveden v
doloženém seznamu aktivit.


KA6 - Komunikační webový portál projektu


Webový portál www.cenen-net.eu je v provozu a je využíván členy bývalého projektového týmu ke sdílení
informací.


KA7 - Databáze projektových dat a informačních materiálů


Všechny produkty vytvořené v rámci projektu jsou stále uchovávány v databázi projektu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akce a činnosti projektu CENEN-NET v monitorovacím období 1.6.2016 – 31.5.2017 v rámci udržitelnosti projektu

KA01 – Stáže a odborné praxe

 

 

VUT Brno

 

Udržitelnost této aktivity probíhala dále ve stejné podobě, jako byla nastavena v rámci projektu CENEN-NET, tedy:

1) Individuální stáže akademických pracovníků a doktorandů na partnerských pracovištích CENEN-NET v ČR
2) Individuální stáže akademických pracovníků, doktorandů a Bc/Mgr studentů v zahraničí
3) Hromadné stáže studentů v průmyslových podnicích v ČR či v zahraničí

ad 1)

13.6.2016 Ing. Katovský (akademický pracovník FEKT VUT v Brně) navštívil FJFI ČVUT v Praze
30.6.2016 Ing. Katovský navštívil FS ČVUT v Praze
27.6.2016 Ing. Katovský navštívil ŠKODA JS, a.s. Plzeň
18.8.2016 Ing. Katovský navštívil ČEZ, a.s. Elektrárnu Temelín
30.8.2016 Ing. Katovský navštívil ČEZ, a.s. Elektrárnu Dukovany
2.9.2016 Ing. Katovský navštívil FJFI ČVUT v Praze
9. až 16. 9.2016 Ing. Katovský navštívil Počátky na Vysočině jako lektor a organizátor Letní školy jaderného inženýrství (pořádané společně FS ČVUT a FEKT VUT)
23.9.2016 Ing. Katovský navštívil FJFI ČVUT v Praze
30.9.2016 Ing. Katovský navštívil UJV Řež, a.s. a CV Řež, s.r.o.
21.10.2016 Ing. Katovský navštívil FS ČVUT v Praze a FTOP VŠCHT Praha
4.11.2016 Ing. Katovský navštívil ČEZ, a.s. Elektrárnu Dukovany
21. – 23.11.2016 Ing. Foral (doktorand) navštívil FEL na Západočeské univerzitě v Plzni
16.12.2016 Ing. Katovský, Ing. Krbal (akad. prac. FEKT VUT) a Ing. Varmuža (doktorand FEKT VUT) navštívili ČEZ, a.s. Elektrárnu Temelín
23.1.2017 Ing. Foral (doktorand) navštívil KJR FJFI ČVUT v Praze
24.1.2017 Ing. Katovský navštívil ČEZ, a.s. Elektrárnu Dukovany
27.1.2017 Ing. Katovský navštívil KJR FJFI ČVUT v Praze
2.2.2017 Ing. Katovský navštívil FJFI ČVUT v Praze
8.3.2017 Ing. Katovský navštívil ČEZ, a.s. Elektrárnu Dukovany
14.3.2017 Ing. Katovský navštívil ČEZ, a.s. Elektrárnu Dukovany
29.-30.3.2017 Ing. Katovský navštívil ČEZ, a.s. Elektrárnu Dukovany
3.-5.4.2017 Ing. Katovský navštívil ČEZ, a.s. Elektrárnu Dukovany
26.4.2017 Ing. Katovský navštívil ČEZ, a.s. Elektrárnu Dukovany
31.3.2017 Ing. Katovský navštívil ČEZ, a.s. Oddělení palivového cyklu centrály v Praze
11.4.2017 Ing. Katovský navštívil FJFI ČVUT v Praze
19.-21.4.2017 Ing. Katovský (akad. prac.), Ing. Vojáčková a Ing. Varmuža (doktorandi) navštívili KJR FJFI ČVUT v Praze, UJV Řež, a.s. a CV Řež
27.4.2017 doc. Toman (akad.prac.) navštívil FEL ZČU v Plzni
28.4.2017 Ing. Katovský navštívil FJFI ČVUT v Praze
31.5.2017 Ing. Katovský navštívil UJV Řež, a.s. a CV Řež
 

ad 2)

1. – 15.6.2016 Ing. Foral (doktorand) navštívil Joint Institute for Nuclear Research Dubna, Ruská federace
3. – 23.7.2016 studenti Bc. Martin Jelínek, (mgr studenti), Tamara Konopová a Petr Vlk (bc studenti) navštivili Joint Institute for Nuclear Research v Dubně, Ruská federace
20.6.-19.9.2016 Bc. Dušan Král (mgr student) navštívil Joint Institute for Nuclear Research v Dubně, Ruská federace
9.-18.7.2016 Ing. Vojáčková (doktorandka) navštívila University of Illinois Urbana-Champaign, IL, USA
9.11.-5.12.2016 Ing. Katovský navštívil Yerevan State University v Arménii (spolupráce navázána v průběhu CENEN-NET)
podzim 2016 až jaro 2017 – doktorandi Ing. Miroslav Zeman a Ing. Josef Svoboda vykonali dlouhodobou stáž v Joint Institute for Nuclear Reseach v Dubně, Ruská federace
10. – 16.12.2016 Ing. Foral (doktorand) navštívil Joint Institute for Nuclear Research Dubna, Ruská federace
20.2.-19.5.2017 Bc. Dušan Král (mgr student) navštívil Joint Institute for Nuclear Research v Dubně, Ruská federace
22.-25.2.2017 studenti FEKT VUT v Brně (Majer Šimon, Jelínek Martin, Čásar Ondřej, Sedlák Martin, Slančík Tomáš, Kostečka Jan, Rejthar Martin, Nagy Pavel, Šerý Petr, Hála Tomáš, Filová Vendula a doktorand Jan Varmuža), studenti FS a FEL ZČU v Plzni (Pavlíček Petr, Hurda Lukáš, Kollross Petr, Firýt Antonín) a akademičtí pracovníci ZČU Baxa Václav, Šonka Zdeněk a externista ZČU Macák Pavel (ŠKODA JS, a.s.) a dále studenti ČVUT v Praze (Ondřej Buršík, Tomáš Morochovič, Michaela Žabčíková, Jan Dlabač, Jitka Jeníková) a akademický pracovník FS ČVUT Ing. Pavel Zácha navštívili společně Max Planck Institute for Plasma Physics v Greifswald v Německu, dále jadernou elektrárnu NORD v Lubminu a technické muzeum v Peenemunde.
5.-7.3.2017 Ing. Katovský navštívil Niznij Novgorod State University v Ruské federaci
6. – 10.3.2017 Ing. Foral (doktorand) navštívil OECD Nuclear Energy Agency v Paříži, Francie
19. – 24.3.2017 Ing. Vojáčková (doktorandka) navštívila OECD Nuclear Energy Agency v Paříži, Francie
27.3.-4.4.2017 Ing. Krbal, Ing. Radil, Ing. Ptáček (akad.prac.) a Ing. Vojáčková (doktorandka) navštivili Joint Institute for Nuclear Research v Dubně, Ruská federace
4.5.2017 Ing. Katovský navštívil Slovenskou technickou univerzitu v Bratislavě
22.-26.5.2017 Ing. Katovský (akad.prac.) a Ing. Varmuža (doktorand) navštívili Uzhhorod National University na Ukrajině (spolupráce navázána v průběhu projektu CENEN-NET)
 

ad 3)

Studenti FEKT a FSI VUT se v rámci třetího roku období udržitelnosti projektu zúčastnili těchto odborných stáží/exkurzí do průmyslových podniků s jadernou problematikou:
4.11.2016 Elektrárna Dukovany, 4 účastníci: 3 studenti bc FEKT (Ondřej Čásar, Martin Friedel, Tomáš Slančík) a 1 doktorand (Pavel Zdražil)
10.11.2016 Elektrárna Dukovany, 17 účastníků: Jahodová Daniela, Pech Filip, Nemčovský Jakub, Gubán Ivana, Rolek Ondřej, Tomková Renáta, Prajzler Vladimír, Král Michael, Vitásek Ladislav, Vaňhara Vojtěch, Dyčka Martin, Pišek David (mgr studenti FSI VUT), Ondřej Čásar (bc student FEKT VUT), Zdeněk Roubal (akad.prac. FEKT – vedoucí exkurze), Gockert Radek, Válka Libor, Juliš Martin (akad. prac. FSI VUT)
16.12.2016 Elektrárna Temelín, 4 účastníci: studenti bc FEKT (Tomáš Slančík, Ondřej Čásar, Martin Friedel, Šimon Majer)
14.3.2016 Elektrárna Dukovany, 13 účastníků: studenti mgr FEKT (Patrik Bejček, Ondřej Šimek, Lukáš Hrbáč, Tomáš Guliš, Jiří Němec, Filip Komárek, Vít Krčál, Roman Petrov, Michal Budovec, Martin Hromádka, Tomáš Hála, Michal Kuběna, Peter Kiš Bandi)
29.3.2017 Elektrárna Dukovany, 6 účastníků: studenti bc FEKT (Tomáš Slančík, Ondřej Čásar, Viktor Jurák, Šimon Majer) a doktorandi FEKT (Jitka Vojáčková, Jan Varmuža)
30.3.2017 Elektrárna Dukovany, 28 účastníků: mgr studenti FSI (Eliška Oborná, Dávid Kubina, Richard Svoboda, Jan Šíp, Vojtěch Tulis, Jan Kazda, Karel Trlica, Kristýna Grešáková, Marie Ryšková, Ondřej Vácha, Radomír Chovanec, Karel Mazálek, Jan Vacenovský, Miroslav Zríni, Vojrěch Pavlík, Petr Dvořák, Filip Münster, Krystof Jančík, Ludmila Čápová, Tomáš Vrbka, Cyril Kučera, Marcel Sapík, Lada Janáčková, Přemysl Harazin, Petra Nehybová, Jan Zbavitel, Michal Drápal, Ondřej Truksa)
5.4.2017 Elektrárna Dukovany, 6 účastníků: studenti bc FEKT (Tomáš Slančík, Ondřej Čásar, Viktor Jurák, Šimon Majer) a doktorandi FEKT (Jitka Vojáčková, Jan Varmuža)
4.4.2017 Elektrárna Dukovany, 10 účastníků: studenti mgr FEKT (Jakub Cekl, Milan Matouš, Martin Nestrojil, Peter Mičian, Jakub Šťastný, Luděk Pelikán, Miroslav Harant, Pavel Nagy, Juraj Lahvička, Patrik Pinkoš)
19.4.2017 Školní jaderný reaktor VR-1 KJR FJFI a školní tokamak GOLEM KF FJFI ČVUT v Praze, 4 účastníci: bc studenti FEKT (Čásar Ondřej, Jurák Viktor, Majer Šimon, Slančík Tomáš)
19.4. – 21.4.2017 Školní jaderný reaktor VR-1 KJR FJFI ČVUT v Praze, 14 účastníků: mgr studenti FEKT (Sedlák Martin, Nagy Pavel, Mičian Peter, Budovec Michal, Harant Miroslav, Pelikán Luděk, Petrov Roman, Cekl Jakub, Matouš Milan, Němec Jiří, Šťastný Jakub, Tomáš Guliš, Lukáš Hrbáč)
19.4. – 21.4. 2017 Výzkumný reaktor LR-0 a materiálový reaktor LVR-15 Centra výzkumu Řež, s.r.o., 9 účastníků: mgr studenti FEKT (Konopová Tamara, Kiš Bandi Peter, Hála Tomáš, Komárek Filip, Nestrojil Martin, Kuběna Michael, Krčál Vít, Šimek Ondřej, Bejček Patrik)

 

ZČU Plzeň

Exkureze:

 • Elektrarna Dukovany
 • Elektrárna Temelín
 • Exkurze na technologie ČEZ a.s.
 • Exkurze na rozvodná zařízeníPřeštice

Stáže a praxe na elektrárnách ČEZ

 • Letní univerzita
 • Letní praxe studentů na vodních elektrárnách a na JE Dukovany
 • Praxe na elektrárně Tušimice

VR1 - FJFI reaktor 7.12 - 9.12. 2016

 

TUL Liberec

V rámci udržitelnosti projektu CENEN-NET proběhla 6.4.2017 exkurze zaměstnanců do JE Temelín. Akce byla organizována FS TUL.

 

ČVUT Praha

 

V rámci projektu proběhla dne 5.12.2017 exkurze studentů do JE Temelín.

 

KA02 – Projektová kancelář

VUT Brno

Manažer projektové kanceláře projektu CENEN-NET Ing. Tomáš Bartošík ukončil svoji pracovní činnost na VUT po skončení projektu, jelikož nebyla nalezena finanční podpora pro jeho činnost. Aktivity přešly na bývalého řešitele projektu na VUT, Ing. Katovského. Aktivita brněnské části projektové kanceláře pokračovala i v roce 2016 a 2017 snahou podání společných projektů s partnery z projektu CENEN-NET.

Byl podán projekt do I. výzvy MŠMT Inter-Excellence Inter-Inform s názvem „Kancelář projektové podpory pro jadernou energetiku (PROPOJEN)“, který jako hlavní řešitel podávala Ing. Benešová z FS ČVUT, dalšími účastníky byly VUT v Brně, VŠB-TU Ostrava, ZČU v Plzni a VŠCHT v Praze. Projekt nebyl, bohužel, přijat k financování. Do II. výzvy již projekt není podáván.

Dále byl podán projekt do I. výzvy MŠMT Inter-Excellence Inter-Transfer s názvem „Spolupráce ČR s SÚJV Dubna v teoretické a jaderné fyzice a při využití jaderných metod v dalších oborech“, řešitelem projektu byl RNDr. Vladimír Wagner z UJF AV ČR, partnery projekt VUT v Brně, ČVUT v Praze a UK Praha. Projekt nebyl, bohužel, přijat k financování. Projekt byl v roce 2017 přepracován a podán ve stejném konsorciu do II. výzvy soutěže.

Dále byl podán projekt do I. výzvy MŠMT Inter-Excellence Inter-Action USA s názvem „ADAMECZEK – Pokročilý jaderný reaktor řízený urychlovačem“. Projekt podával jako hlavní řešitel Ing. Karel Katovský z FEKT VUT v Brně, partnery projektu byly FS ČVUT, FJFI ČVUT, UJF AV ČR, VŠCHT v Praze a UO Brno. Zahraničním partnerem projektu byla americká univerzita Texas A&M University College Station, se kterou byly navázány kontakty v rámci projektu CENEN-NET. Projekt nebyl, bohužel, přijat k financování.

Ve spolupráci FSI VUT a FEKT VUT vznikl projekt s názvem „Aplikace programů a korelací pro výpočet krize varu v jaderných reaktorech“, který byl podán do II. výzvy strukturálních programů OP PIK vyhlašovaných MPO jako II. výzva Partnerství znalostního transferu. Projekt nebyl, bohužel, přijat k financování.

 

Doktorandi UEEN pokračovali ve spolupráci s JINR Dubna, která byla rozvinuta díky projektu CENEN-NET a podali v uplynulém MO sedm studentských projektů do soutěží spolupráce s JINR Dubna, z nichž všechny byly podpořeny a jsou v roce 2016 financovány:

Projekt JINR 14/259/2017: Measurement of the experimental neutron flux in spallation target, řešitel Ing. Zeman Miroslav, doktorand FEKT

Projekt JINR 16/259/2017: Neutron spectra characterization using spectral shield analysis, řešitel Ing. Varmuža Jan, doktorand FEKT

Projekt JINR 18/259/2017: Improvement of high accuracy heat measuring released by spallation setup irradiation, řešitel Ing. Svoboda Josef, doktorand FEKT

Projekt JINR 39/259/2017: Influence of fission fragments on the lattice IDIP structure of nuclear fuels with additives, řešitel Ing. Foral Štěpán, doktorand FEKT

Projekt JINR 8/203/2017: Experimental study of neutron field by use of activation foils, řešitel Ing. Zeman Miroslav, doktorand FEKT

Projekt JINR 12/203/2017: Neutron field monitoring by temperature in the spallation setup, řešitel Ing. Svoboda Josef, doktorand FEKT

Projekt JINR 13/203/2017: High-energy particle beam monitoring by the activation foil technique, řešitelka projektu Ing. Brunčiaková Miriama, studentka FEKT (v současné době již nestudující, projekt nyní řeší její školitel Katovský Karel, Ing., Ph.D.)

Projekt JINR 29/203/2017: Muliphysics numerical calculations with large size data, řešitel Ing. Vrána Michal, doktorand FEKT

 

ZČU Plzeň

Řešené projekty

 

Centrum pokročilých jaderných technologií (CANUT)

Kód projektu: TE01020455

Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky

Doba trvání: 01.03.2012 - 31.12.2019

Součástí jsou pravidelné Workshopy na jaderné téma. https://canut.zcu.cz/

 

Podpora výcviku obsluhy blokové dozorny JE na simulátoru za pomoci automatického sběru dat z výcviku scénářů abnormálních a mimořádných stavů

Kód projektu: TH02020798

Doba trvání: 02.01.2017 - 31.12.2020

 

Využití metod spolehlivostně a rizikově založeného rozhodování při provozování složitých elektroenergetických soustav

Kód projektu: TA04020956

Doba trvání: 01.07.2014 - 31.12.2017

 

TUL Liberec

 

V době udržitelnosti byl přijat zahraniční odborník na TUL v oblasti energetiky.

Prof. Amirov, TU Ázerbájdžán navštívil TUL - byla diskutována spolupráce v energetice a v oblasti nerostného bohatství.

Reciproční návštěva na TU Ázerbájdžán + opět diskutována spolupráce s místním průmyslem.

Byla navázána spolupráce s BTU Cottbus-Senftenberg v oblasti energetiky, spolupráce v rámci platformy NESEEF.

 

ČVUT Praha

 

Ve sledované době udržitelnosti projektu bylo absolvováno školení pro zvyšování kvalifikace pracovníků a zlepšení možností získání nových projektů:

 1. 28. a 29.6.2017

Seminář Jak psát a řídit projekt ve vědě a výzkumu

účast: Jan Štěpánek, Jana Prehradná (FS ČVUT)

 1. 18.4.2017

Schůzka se zástupci CENEN a I2EN

účast: Barbora Benešová

 1. 19.6.2017

Kulatý stůl k programu Théta (zaměření na energetiku), TAČR

účast: barbora Benešová, František Hrdlička

 

Dne 4.10.2016 byl podán projekt do veřejné soutěže programu Inter-Excellence, na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích, podprogramu Inter-Inform, na podporu budování a udržitelnosti informačních sítí a služeb va VaVaI v zájmu zvýšení účasti českých výzkumných pracovišť v mezinárodních programech VaVaI.

Do výzvy se zapojili společně členové CENENu, konkrétně FS ČVUT (koordinátor), VUT, VŠChT, ZČU, VŠB TUO.

Projekt přímo navazoval na projekt CENEN-NET.

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-programu-inter-excellecne

Návrh projektu s názvem PROPOJEN (Kancelář projektové podpory pro jadernou energetiku) měl za cíl prohloubit spolupráci mezi pracovišti i mezi jejich zahraničními partnery a tím vybudovat síť kontaktů a partnerů pro mezinárodní projekty v oblasti jaderné energetiky.

Anotace projektu:

Hlavním cílem projektu je prohloubení spolupráce mezi pracovišti vzdělávacích vysokoškolských institucí, které zabezpečují vzdělání v oblasti jaderné energetiky. Spolupráce bude realizována nejen mezi partnery projektu, ale i mezi zahraničními partnery jednotlivých partnerů projektu.

Tohoto cíle je dosaženo několika klíčovými aktivitami, mezi něž patří především organizace společných seminářů, konferencí a workshopů, při nichž dojde k vytvoření nových a prohloubení stávajících kontaktů mezi partnery projektu a jejich zahraničními a průmyslovými partnery. V rámci jednotlivých seminářů, konferencí i workshopů budou detailně představena jednotlivá pracoviště a dojde k navázání osobních kontaktů mezi všemi účastníky. Na tyto semináře, konference a workshopy budou zváni zahraniční partneři jednotlivých partnerů, kteří budou představovat zahraniční instituce a budou sdílet své zkušenosti napříč partnerstvím v projektech. Vedle zahraničních řečníků budou zváni i řečníci z průmyslu. Díky nově získaným kontaktům bude možné navázat spolupráci v rámci mezinárodních výzkumných projektů (např. Horizon2020). Prohloubení osobních kontaktů mezi akademickými pracovníky bude dosaženo také vzájemnými krátkodobými pracovními stážemi u jednotlivých partnerů projektu nebo stážemi zaměřenými na vzdělávání se v oblasti projektového plánování u zahraničních kontaktů.

Výsledkem projektu bude hlubší spolupráce mezi univerzitami a průmyslem či univerzitami a zahraničními partnery, navázání kontaktů a udržování aktuálního podvědomí o výzkumných institucích v jaderné energetice nejen u nás, ale i v zahraničí. Výstupem projektu pak budou jednotlivé sborníky z konferencí a seminářů a zápisy z workshopů a také elektronická databáze institucí věnující se jaderné energetice a kontakty na ně. Kancelář projektové podpory pro jadernou energetiku bude sdružovat jednotlivé instituce, spravovat získané kontakty a zajišťovat jejich distribuci napříč partnery, zejména se zaměří na zvýšení informovanosti v řadách mladých vědců a doktorských studentů na partnerských univerzitách.

 

Návrh projektu byl však poskytovatelem dotace MŠMT zamítnut k podpoře i k financování.

 

KA03 – Přenos informací pomocí seminářů

VUT Brno

Skupina „Jaderné energetiky“, která se profilovala na UEEN FEKT z pracovníků a podpořených studentů v rámci projektu CENEN-NET organizovala semináře pro studenty, akademické pracovníky a odbornou veřejnost. Semináře nebyly součástí výuky nějakého vybraného předmětu a byly nabízeny všem zájemcům, zejména studentům Bc/Mgr/PhD studia. Semináře lze uměle rozdělit na akce českých a v zahraničí působících odborníků. Byly organizovány dvě větší akce – Letní škola/seminář jaderného inženýrství a Mikulášský seminář, obě akce díky podpoře průmyslových partnerů a zejména České nukleární společnosti. Aktivity v oblasti organizování seminářů (zejména zahraničních hostů) v druhém monitorovacím období udržitelnost projektu (díky nulové míře financování) výrazně poklesly:

 

a) odborníci ze zahraničí
9.3.2017 Dr. Linda Morris (Texas State Technical College Waco, associate professor; Texas Low-Level Radioactive Waste Disposal Compact Commission, commissioner): „What is in a name? Nuclear Waste Management Practices in the United States“, 17 účastníků (studenti bc, mgr, doktorandi i akademičtí pracovníci)
30.5.2017 Antoine VERDIER (ATMEA Business Development Director), Takashi KANAGAWA (ATMEA Technical Director): ATMEA – development and features of the generation III+ reactor technology, 19 účastníků (studenti bc, mgr, doktorandi i akademičtí pracovníci)

 

b) odborníci z České republiky
9.3.2017 Ing. Dana Drábová, PhD. (předsedkyně SUJB): „Příběh uranu“ (přednáška organizována společně s FSI VUT a FSS MUNI); 230 účastníků
24.4.2017 Ing. Petr Nejedlý (vedoucí útvaru pro výstavbu nových jaderných elektráren, ČEZ, a.s.), Vítězslav Jonáš (předseda sdružení Energetické Třebíčsko), 24 účastníků (studenti všech úrovní a akademičtí pracovníci)

 

vícedenní semináře:
9.9. až 16.9.2016 Letní seminář (škola) jaderného inženýrství – 7 dní, přednášeli doc. Dostál, Ing. Zácha, Ing. Prehradný (všichni FS ČVUT), Ing. Katovský (FEKT VUT), Ing. Dana Drábová (předs edkyně SUJB), Ing. Bohdan Zronek (ředitel ETE ČEZ), Ing. Zdebor (ŠKODA JS a ZČU), Ing. Zlámal (centrála ČEZ), Ing. Kawalec (Vítkovice, a.s. a ČNS), Ing. Skalička, Ing. Šimák a Ing. Nejedlý (všichni ČEZ ETE); 16 účastníků
7.-9.12.2016 Mikulášský seminář o současném pokroku ve vědě a výzkumu v jaderné energetice, hlavní prezentující byl Ing. Marek Tengler (předseda představenstva Rizzo Associates Czech, a.s.), dalšími prezentujícími byli studenti a doktorandi českých a slovenských vysokých škol, jaderných výzkumných institucí a průmyslových podniků, 68 účastníků
6. až 10.2.2017 Zimní seminář jaderného inženýrství „French-Czech-Slovak Winter Seminar of Deep Repository“, Dolní Rožínka, za FEKT VUT 3 účastníci

 

VŠB Ostrava

V rámci klíčové aktivity 04 byly provedeny následující semináře s cílem přenosu informací účastníkům projektu CENEN-NET studentům a co nejširšímu spektru výrobců v oblasti jaderného strojírenství.

 

1. Seminář „ Příběh uranu“

přednášku a besedu s předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Ing. Danou Drábovou, Ph.D. „Příběh uranu“, která se koná 16. 3. 2017, od 12:30 v Aule VŠB-TUO. V průběhu besedy získáte informace od Ing. Pavla Šimáka – Možnosti spolupráce studentů se Skupinou ČEZ v oblasti stáží, stipendií a pracovního uplatnění v oblasti tepelné a jaderné energetiky. Od 14:00 hodin přednáška na téma Zvláštní procesy a jejich zajištění v ČEZ jaderné oblasti (NDT kontroly, svařování, tepelné zpracování, tváření a povrchové úpravy) vedená Ing. Zdeňkem ČANČUROU, Ph.D., IWE a Ing. Jiřím HAJDÍKEM, Ph.D., IWE

 

2. Mezinárodní letní škola jaderného inženýrství 2017-2018 v Jaslovských Bohunicích a Mochovcích pod patronací firmy AREVA.

http://fluid.itcmp.pwr.wroc.pl/~szkolaletnia/MSL2013/English/index.html

Spolupráce s polskými a slovenskými vysokými školami v oblasti jaderného vzdělávání. Organizace letní školy jaderného inženýrství v jaderné elektrárně Mochovce a Jaslovské Bohunice. Příprava na letní mezinárodní školu 2017,2018 „předpoklad září“ . “Selected issues of safety engineering and exploitation of nuclear power plants in the context of EU energy policy”, Trnava, Slovakia.

Přednášky:

. “Selected issues of safety engineering and exploitation of nuclear power plants in the context of EU energy policy”, Trnava, Slovakia.

Vypracování podkladů pro přednášky:

Pavel Kolat ”Fundamentals of nuclear energy” (e.g.: history of scientific research on natural radioactivity, physical basics of radioactivity, nuclear reactions, radio decay, types of radiations, basics of dosimetry);

Pavel Kolat ”Nuclear power plants” (e.g.: design and construction of nuclear reactors of the first type, basics of nuclear reactor utilization, thermal balance in different load states, different types of moderators);

Pavel Kolat ”Advanced nuclear reactors of III & IV generation”; (e.g.: construction and classification of IIIth and IVth generation nuclear reactors, theoretical basics of fusion, analysis of economical costs of building NPP);

Zpracování didaktického plánu letní školy jaderného inženýrství proběhlo pod patronací projektu Cenen-net.

 

3. Letní univerzita katedry energetiky VŠB-TU Ostrava

pro studenty doktorského studia v oboru“ Energetické stroje a zařízení“. 28.6.-1.7. 2016 Dolní Morava. Organizace: Ing. Veronika Sassmanová, Ph.D. katedra energetiky VŠB-TU Ostrava.

Přednášky z oblasti klíčových aspektů využití uranu: radioaktivita a účinky ionizujícího záření, provoz jaderné elektrárny, jaderný palivový cyklus, environmentální aspekty jaderné energetiky a jaderné havárie a využití uranu ve vojenství a v mezinárodní politice. Prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc .

Zpracování studijního materiálu pro studenty Ph.D. v pdf formátu.

4. Příprava na mezinárodní letní universitu v roce 2018

Na VŠB-TU Ostrava pro studenty z Evropské Unie, Indie a Egypta . Přednášky prof. Kolat:

Fundamentals of nuclear energy” ”Nuclear power plants” ”Advanced nuclear reactors of III & IV generation”;

Zpracování učebních textů v angličtině v rozsahu 50 stran.

 

5. Seminář „Uran v mezinárodních vztazích a Česká republika“ v 23.10. - 27.10. 2017. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně.,

Cílem semináře projektu Cenen-net: Uran v mezinárodních vztazích a Česká republika konaného blokově 7 dnů je obeznámit studenty se základními problémy jednotlivých odvětví uranového hospodářství. Seminář je strukturován tak, aby studentům poskytl komplexní pohled na klíčové aspekty využití uranu. Studenti budou nejdříve seznámeni s historií uranového hornictví a jaderné energetiky v České republice a následně jim bude představena problematika všech klíčových aspektů využití uranu: radioaktivita a účinky ionizujícího záření, provoz jaderné elektrárny, jaderný palivový cyklus, environmentální aspekty jaderné energetiky a jaderné havárie a využití uranu ve vojenství a v mezinárodní politice. Seminář slouží jako vstup do široké problematiky uranového hospodářství. Absolventi získají komplexní informace, jejichž využitím budou schopni analyzovat energeticko-bezpečnostní situaci České republiky v mezinárodním prostředí. Absolventi se budou schopni obecně orientovat i v technických a ekonomických aspektech problematiky.

 

6. Semináře pro Energetický regulační ústav a francouzský podnik VEOLIA ENERGIE ČR a.s.

(Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava) konaný v listopadu 2016 na VŠB-TU Ostrava. Veolia Energie: 6. leden 2017.

Náplň:

Úvod do jaderné energetiky: Historický vývoj jaderných elektráren, uran v ČR těžba a zpracování, typy jaderných reaktorů a generace jaderných elektráren ve světě, radioaktivní odpady.

Moderní jaderné zdroje: Výstavba nových jaderných bloků v Temelíně a Dukovanech, ekonomika jaderné energetiky, Jaderné elektrárny generace III a III+, EPR, AP 1000, VVER 1200-MIR, termojaderná energie a projekty.

 

7. Universita Třetího věku. „ Energie pro třetí tisíciletí – energie pro každého“.

Zpracování učebních textů a prezentací pro školní rok 2016/2017

 • Budoucnost jaderné energetiky, exkurze uranu v geologickém pavilonu

 • Jaderná bezpečnost a jaderné zbraně

 • Moderní jaderné energetické systémy

 

8. Nový obor bakalářského studia „Energetika 21 století“ pro praxi – kombinované studium v rámci studijního programu „Energetika (B3907)“.

Předměty : 361-0319/01 SEE Specifika evropské energetiky, 361-0325/03 JE Jaderná energetika

bakalářské projekty v oblasti jaderné energetiky související s jadernou energetikou a jejím rozvojem v ČR

 

 

9. Výuka v angličtině pro zahraniční studenty

361-0536/02 JEZ Nuclear Power Equipments

361-0325/02 JE Nuclear energy

Vypracování učebních textů a výuka ve školním roce 2016/2017 příprava na školní rok 2017/2018 pro 9 studentů z Indie, Egypta a EU platících.

Semestrální projekt v angličtině 2016 z oblasti jaderné energie.

301-0380/01 2 studenti

 

10. Specializace „Jaderně energetická zařízení“

a příprava a řešení doktorských, magisterských a bakalářských prací pro školní rok 2016/2017

361-0581/03 SZJE Strojní zařízení jaderných elektráren

361-0536/03 JEZ Jaderně energetická zařízení

 

11. Příprava na nový předmět „ Úvod do jaderné energetiky pro bakalářské studium v oboru “ Provoz a řízení v energetice“.

 

12. Práce

Diplomová práce v angličtině dle smlouvy s TU Wroclaw ve specializaci jaderně energetická zařízení: Marius Marcin Budych : Proposal of Heat Exchange for Emergency Cooling NPP AP 1000 Westinghouse

 

Bakalářská práce: Adrian Stec: Výměník pro odvod zbytkového tepla jaderného reaktoru

 

Doktorské práce zadané a řešené:

Ing. Vítězslav Špalek: Kontaminace povrchů ocelí radioaktivními látkami a studium jejich dekontaminace. Návrh na řízení dekontaminační linky.

 

Spolupráce na řešení s jadernou elektrárnou Jaslovské Bohunice a firmou JAVYS a.s. v Trnavě. Chemcomex Praha a.s. Elišky Přemyslovny 379, Praha 5-Zbraslav

 

Bakalářské práce pro rok 2017/2018

 1. Metody charakterizace institucionálních odpadů kontaminovaných radionuklidy přetavbou na slevárenských tavících agregátech

 2. Metody charakterizace institucionálních radioaktivních odpadů se zaměřením na přírodní radionuklidy

 3. Návrh dekontaminačního pracoviště s ultrazvukovou dekontaminační technologii

 4. Návrh havarijního výměníku tepla pro jadernou elektrárnu

 

ZČU Plzeň

V rámci klíčové aktivity byly provedeny následující semináře s cílem přenosu informací účastníkům projektu CENEN-NET studentům a co nejširšímu spektru posluchačů z oblasti energetiky.

1. Seminář - Jiří Hledík – ČEZ a.s

2. Seminář: Aktuální stav a perspektivy jaderné energetiky v ČR

3. Semináře z JE Temelín v EP206

4. Seminář na ZČU - Přednáška výzkumného centra Bočvara v Moskvě

5. Seminář Uzavírání palivového cyklu pomocí rychlých reaktorů

 

Doktorské práce zadané a obhájené:

Martin Lovecký: Zvyšování účinnosti jaderného paliva použitím vyhořívajících absorbátorů“.

 

Jaderné dny 2017 na ZČU v Plzni

Jaderné dny 20.4. -25.5.2017

Jaderné dny probíhaly ve dnech 20. dubna - 25. května 2017 nově na Západočeské univerzitě v Plzni. Akce obsahovala obsáhlou výstavu a přednášky na téma jaderné energetiky. Přednášky byly primárně určeny pro studenty středních škol a byly spojené se soutěží o hodnotné ceny (5x tablet).

V druhém kole soutěže (ta první ověřila vědomosti nabyté z přednášek) studenti pracovali s částicovou kamerou MX-10. Soutěžní úlohy byly voleny tak, aby byly jednoduché, avšak využívaly tvůrčí potenciál soutěžících. Celkem se konalo 5 kol soutěže.

V průběhu celé akce se kamera MX-10 od firmy JABLOTRON skvěle osvědčila a jasně ukázala, jak může tato moderní edukativní pomůcka přispět k výuce fyziky a přitáhnout studenty k technickým oborům. Během soutěže jsme zaznamenali mnoho kladných reakcí, a to nejen od studentů, ale především od středoškolských učitelů.

 

Jaderné dny 2017 - Seminář "Jaderná elektrárna není jen reaktor"

V rámci Jaderných dnů uspořádala KKE ve spolupráci s Doosan Škoda Power seminář, který nesl název jako celá společná expozice katedry a jejího průmyslového partnera, tj. "Jaderná elektrárna není jen reaktor".

Seminář se skládal ze 3 přednášek cílených na středoškoláky a zúčastnili se jej studenti 3. ročníku Střední průmyslové školy elektrotechnické v Plzni , kteří měli v závěru semináře možnost vyplněním kvízu s otázkami testujícími jejich pozornost během přednášek získat tablet, který do soutěže věnoval Doosan Škoda Power. Přednášky si pro seminář připravili Dr. Ing. Jaroslav Synáč (KKE), Ing. Jan Bielko, Ph.D. (DŠPW) a Ing. Martin Luxa, Ph.D. (AV ČR).

Správné odpovědi v kvízu byly slosovány a šťastným vylosovaným majitelem tabletu Samsung Galaxy A4 se stal student Vilém Dušek z Kynšperka nad Ohří. Tablet mu předala zástupkyně sponzora ing. Miroslava Poskočilová (DŠPW).

 

TUL Liberec

Dne 3.dubna 2017 přednášela na TUL v Liberci Dana Drábová a Pavel Šimák.

Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová tradičně začátkem dubna přednášela na naší univerzitě o energii z jádra.

Dana Drábová u nás přednášela po několik let tradičně na apríla, který letos připadl na víkend, ujala se tedy slova na půdě Technické univerzity v Liberci dnes, 3. dubna. Přednášku nazvala Příběh uranu a ve své prezentaci s ním prošla od jeho objevení až po využití v jaderných reaktorech. Několikrát přitom připomněla význam dolů v Jáchymově pro světovou energetiku a pro objevy v oblasti radioaktivních prvků.

Právě v uraninitu z jáchymovských dolů, kterému se tehdy říkalo smolinec, roku 1789 Martin Heinrich Klaporth uran objevil. Pojmenoval ho právě objevené planetě,“ řekla dnes plné univerzitní aule Dana Drábová a pokračovala: „Marie Curie-Skłodowská objevila radioaktivní rádium právě v jáchymovské rudě.“

Přednáška měla populárně-naučný rozměr, připravenou prezentaci z názorných grafů a schémat doplňovala Dana Drábová z hlavy řadou dalších údajů a souvislostí. Zaměřila se především na středoškolské publikum, které co do počtu dnes v univerzitní aule převládalo.

Fakulty strojní a mechatroniky, informatiky a mezioborových studií uspořádaly pro studenty gymnázií z regionu exkurze po laboratořích naší školy korunované přednáškou předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. „Přijelo asi 280 studentů z gymnázií v Mnichovo Hradišti, Jablonci nad Nisou, Turnově, Frýdlantě, Varnsdorfu a dalších měst,“ jmenuje Miloš Hernych, proděkan fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií.

Dana Drábová přítomným načrtla také energetickou bilanci současného světa, podíl jaderné energetiky na ní a nabídla i pohled do budoucnosti s velkým otazníkem.

Podle průzkumů budeme potřebovat v roce 2040 o 37 % více energie než dosud. Kde ji vezmeme, to je velkou otázkou,“ uvedla Dana Drábová s tím, že vzhledem k této bilanci lze dále předpokládat spíše rozvoj než útlum jaderné energetiky. Silným hráčem bude v tomto směru jižní a jihovýchodní Asie. „V této oblasti se v současnosti staví 25 jaderných reaktorů z 61, které jsou v tuto chvíli na světě ve výstavbě,“ pokračovala předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

V souvislosti s jadernou energetikou se nabízí také palčivá otázka uložení vyhořelého, stále aktivního odpadu z reaktorů. Dana Drábová předložila optimistický výhled uložení odpadu do země. Optimismus načerpala z příkladu tzv. přírodního reaktoru. Jedná se o naleziště uranu v africkém Oklu.

Před miliardou let zde podle výzkumů z 60. let minulého století probíhala řetězová štěpná reakce, stejná, jaká probíhá v reaktoru jaderných elektráren. Dělo se tak v hornině uložené jen lehce pod povrchem, hojně proplachované vodou, bez dalších bariér, v klimaticky velmi náročných podmínkách. Zjistilo se, že pohyb částic směrem z tohoto reaktoru byl za miliardu let a vzhledem k podmínkám nepatrný, ty nejvzdálenější částice leží dnes jen desítky metrů od samotného jádra přírodního reaktoru.

Pokud se tedy bavíme o uložení vyhořelého paliva v hloubce 500 metrů v geologicky velmi stabilní oblasti, o uložení, kam prakticky nebude mít přístup voda a kde bude vybudován systém hned několika bariér, nemusíme mít z vyhořelého paliva obavy ani v opravdu dlouhém časovém horizontu,“ dodala k příkladu přírodního reaktoru Dana Drábová, mimo jiné nositelka čestného doktorátu Technické univerzity v Liberci.

Po ní se krátce ujal slova Pavel Šimák, který hovořil o možnosti uplatnění studentů ve Skupině ČEZ.

 

http://tuni.tul.cz/rubriky/udalosti/id:86452

Na přednášku a následující prohlídku laboratoří byli pozváni rovněž studenti gymnázií z okolí (Gymnázium v Jablonci, F.X. Šaldy Liberec, Gymnázium Semily, atd.). Celkem se akce zúčastnilo cca. 300 studentů z gymnázií.

http://www.fs.tul.cz/cz/informace-o-fakulte/ohlednuti/nvi-1123-duben-2017/

 

ČVUT Praha

 

Seminář na půdě FS ČVUT v Praze: 15.11.2016 – Alexandr M. Zhukov (MEPhI) – rychlé jaderné reaktory

Ve dnech 7.-9.12.2016 se zúčastnili zástupci FS ČVUT v Praze 16. Mikulášského setkání

účastníci: Václav Dostál, Pavel Zácha, Radek Škoda

Ve dnech 12.-16.9.2016 byla uspořádána letní škola Jaderného inženýrství, Slovensko, Česko-Slovensko-Francouzský seminář (Jana Jiřičková)

 

KA04 – Intenzivní pracovní setkání – workshopy

V průběhu daného období nebylo zorganizováno setkání vedoucích představitelů CENEN – komunikace probíhala při podávání nového projektu PROPOJEN.

Velké setkání je naplánováno na následující období.

Pracovní neformální setkání se uskutečnilo u doktora Pavla Záchy při příležitosti organizace Letní školy jaderného inženýrství, a kde byly řešeny otázky dalších směrů spolupráce.

 

KA05 – Mezinárodní konference

VUT Brno

V rámci třetího roku udržitelnosti nebyla konference projektu organizována. Je připravována paralelní sekce CENEN-NET jiné konference, a to konference EPE 2018 (v rámci konferencí EPE – Electric Power Engineering byla již třikrát organizována sekce CENEN-NET, dvakrát v rámci projektu v letech 2012 a 2014 a jednou v rámci udržitelnosti v roce 2016; další taková akce je tedy plánována na rok 2018, kdy bude konference organizována v Brně).

Za udržitelnost klíčové aktivity konference lze na FEKT VUT v Brně dále považovat udržování kontaktů, které jsme získali díky konferencím CENEN-NET nebo specializovaným sekcím v rámci EPE a ERIN, pořádaných v rámci projektu. Jedná se o kontakty na indické univerzity (prof.Kumar, dr.Palsania, prof.Singh), dále univerzitu v Užgorodě (prof.Haysak), SUJV-JINR v Dubně (dr. Adam), Texas A&M (prof.Peddicord a Ms.Segovia), STU Bratislava (prof.Miglierini), TSTC Waco (dr.Morris), WCJC Bay City (dr.Kieler), Yerevan State University (dr.Bznuni). Se všemi těmito institucemi se daří držet UEEN FEKT VUT kontakt (v závorce uveden účastník konference CENEN-NET), ať již formou stáží studentů a akademických pracovníků nebo formou pozvaných přednášek, nebo formou podání společných projektů, nebo dokonce formou uzavření smlouvy o dlouhodobé spolupráci a společném vedení diplomantů a doktorandů (v druhém MO udržitelnosti projektu byla uzavřena smlouva mezi VUT a Uzhgorod National University, která v akademickém roce 2015/2016 vešla v platnost; v tomto MO byla uzavřena smlouva o spolupráci s Yerevan State University a s Maharaja Sayajirao University of Baroda – obě univerzity VUT kontaktovalo díky projektu CENEN-NET). Oproti minulým dvěma monitorovacím obdobím udržitelnosti však kontakty UEEN se zahraničními institucemi, získané díky projektu CENEN-NET, poněkud prořídly a ustálily se na spolupráci s TAMU, JINR, TSTC, WCJC, YSU, UzhNU, a indickými MSU a UNIRAJ. S TAMU, UzhNU, YSU a MSU již byla uzavřena smlouva o spolupráci, proto je udržitelnost těchto akademických kontaktů dlouhodobě nadějná.

 

KA06 – Komunikační webový portál projektu

 

Webový portál www.cenen-net.eu je v provozu a může být používán pro potřeby bývalého projektového týmu a pro sdílení informací. Jelikož se, bohužel, nepodařilo najít finanční podporu pro správce webu ani motivovat bývalé členy projektového týmu, aby webový portál pravidelně aktualizovali a využívali, tedy ani bývalí pracovníci projektového týmu z FEKT VUT na něj pravidelně nepřispívali. Portál Sdružení CENEN www.cenen.cz již v předminulém monitorovacím období zanikl, díky aktivitě FJFI ČVUT byl v roce 2016 krátce znovu obnoven a nyní opět neplní svoji funkci.

 

KA07 – Databáze projektových dat a informačních materiálů

Všechny produkty vytvořené v rámci projektu jsou uchovávány v databázi projektu.