Udržitelnost 2016

Popis udržitelnosti:

Hlavním cílem projektu bylo prohloubení spolupráce mezi pracovišti vzdělávacích vysokoškolských institucí, které
zabezpečují vzdělání v oblasti jaderné energetiky a jsou sdružené ve volném akademickém společenství CENEN
(Czech Nuclear Education Network - Česká síť jaderného vzdělávání), vytvoření nových a další prohloubení
stávajících kontaktů mezi partnery projektu, aplikační a státní sférou, čehož bylo dosaženo formou seminářů,
konferencí a vzájemnými krátkodobými pracovními stážemi u partnerů s cílem detailně představit jednotlivá
pracoviště a dosáhnout osobních kontaktů.
Dle znění projektové žádosti spočívá udržitelnost projektu ve funkční projektové kanceláři (KA2), díky které je
zajištěno další financování aktivit sdružení CENEN, v udržení a rozvoji kontaktů (tuzemských i zahraničních) a
jejich využití pro zajišťování zahraničních stáží a spolupráce, v pokračování tuzemských aktivit projektu (tj. stáže,
praxe, semináře - KA1,KA3), v organizaci odborných tuzemských i zahraničních konferencí pro potřeby členů
sdružení (KA5), v provozování webového portálu projektu a jeho využívání pro informování partnerů o nových
aktivitách (KA6) a v udržování projektových dat vytvořených v rámci projektu (KA7).

Zajištění udržitelnosti vzhledem ke stanoveným cílům:

Udržitelnost projektu CENEN-NET byla zajišťována podle dohodnutých pravidel a podle znění projektové žádosti.
Všechny činnosti sdružení CENEN, kterými byla naplňována udržitelnost projektu CENEN-NET rozvíjí aktivity a
výstupy projektu CENEN-NET. Každý z partnerů sdružení CENEN rozvíjel ve sledovaném období udržitelnosti své
aktivity a kontakty, které vznikly v době projektu CENEN-NET, ale také navazoval další spolupráci s jinými
partnery, ať již zahraničními, tak i tuzemskými. Mezi jednotlivými členy sdružení CENEN pokračovala intenzivní
spolupráce, a to také díky rozsáhlým aktivitám, kterých se účastnilo často větší množství členů sdružení CENEN -
činnosti tedy nebyly soukromé, ale často se doplňovaly a akademičtí členové sdružení CENEN tak pokračovali ve
spolupráci, která byla navázána právě díky projektu CENEN-NET. Celé sdružení CENEN je tak velmi aktivní, což
dokazuje i přiložený dokument k této zprávě: "Akce a činnosti projektu CENEN-NET v monitorovacím období
1.6.2015 - 31.5.2016 v rámci udržitelnosti projektu".
V rámci klíčových aktivit proběhlo velké množství akcí a aktivit.
KA1 - Stáže a odborné praxe
V rámci KA1 proběhlo téměř 70 malých i větších stáží, exkurzí, praxí a dalších činností, které spadají do této
klíčové aktivity. Přesnější popis těchto aktivit je v doloženém seznamu aktivit.
KA2 - Projektová kancelář
V rámci KA2 se pokračovalo v přípravě následných projektů a školení v oblasti projektových žádostí a přípravy
projektů. Také bylo získáno několik projektů, které zajistí následné financování aktivit a personálu. Přesnější popis
je uveden v doloženém seznamu aktivit.
KA3 - Přenos informací pomocí seminářů
Klíčová aktivita 3 představuje největší část činností v rámci udržitelnosti projektu CENEN-NET. Bylo uskutečněno
a uspořádáno velké množství seminářů, přednášek, dlouhodobějších kurzů a dalších vzdělávacích akcí, na
kterých přednášela řada českých i zahraničních přednášejících. Přesnější popis je uveden v doloženém seznamu
aktivit.
KA4 - Intenzivní pracovní setkání - workshopy
V průběhu období bylo zorganizováno velké setkání vedoucích představitelů CENEN na Státním úřadě pro
jadernou bezpečnost za účasti předsedkyně úřadu, paní doktorky Dany Drábové.
KA5 - Mezinárodní konference
Klíčová aktivita je naplněna uspořádáním hned několika mezinárodních konferencí. Přesnější popis je uveden v
doloženém seznamu aktivit.
KA6 - Komunikační webový portál projektu
Webový portál www.cenen-net.eu je v provozu a je využíván členy bývalého projektového týmu ke sdílení
informací.
KA7 - Databáze projektových dat a informačních materiálů
Všechny produkty vytvořené v rámci projektu jsou stále uchovávány v databázi projektu.

Problémy vzniklé v rámci udržitelnosti a způsob jejich odstranění:

V rámci udržitelnosti vznikají dva malé problémy.
Prvním problémem je rozdílná aktivita jednotlivých členů sdružení, což naopak podporuje různorodost akcí a díky
tomu se mohou jednotliví členové navzájem doplňovat. Aby se jednotliví členové seznámili s novými informacemi
a možnostmi, je každoročně organizováno několik větších akcí, na kterých se členové setkají a mohou spolu
jednat o možnostech spolupráce na konkrétních akcích, projektech a dalších činnostech. Těmito akcemi jsou
např. výroční setkání, Letní škola, Mikulášské setkání mladé generace atd.
Druhý problém vzniká při vykazování činností, neboť každý člen vykazuje své činnosti jinou formou, nicméně
doložený seznam činností dokazuje velké množství pořádaných akcí navzdory různé úrovni dodaných informací o
akcích za jednotlivé členy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akce a činnosti projektu CENEN-NET v monitorovacím období 1.6.2015 – 31.5.2016 v rámci udržitelnosti projektu

KA01 – Stáže a odborné praxe

VŠB

Spolupráce s firmami Vítkovice Power Enegeneerin, Doosan, ČEZ a Řež u Prahy pokračuje i nadále. Výběrem může být např.

Účast 2 studentů na Letní škole ETE 2015 pořádané ČEZ (27.7 – 7.8 2015)

FS ČVUT

Exkurze do jaderné elektrárny NORD – 3.3.2016

ZČU – FEL

Zimní seminář Jaderného inženýrství na téma "Nuclear FUEL CYCLE" - 8.2.-12.2. 2016 - Šumava - Železná Ruda- Hotel Engadin

VR1 – FJFI – reaktor 25.11. – 27.11. 2015

Středa

9.00

Úvod, bezpečnostní instruktáž, prohlídka reaktorového pracoviště, palivo IRT-4M, vybrané aspekty JB, RO, HP a FO při provozu reaktoru VR-1

12.30

Detekce a detektory neutronů, rozložení hustoty toku tepelných neutronů pomocí koronových detektorů, měření mrtvé doby detektoru

Čtvrtek

9.00

13.00

Dynamika reaktoru, zpožděné neutrony, reaktor v podkritickém, kritickém a nadkritickém stavu, odezvy reaktoru na různé změny reaktivity, studium vlivu bublinkového varu na reaktivitu

Měření reaktivity (Source Jerk, Rod Drop, Kladná perioda), kalibrace řídící tyče metodou inversních četností

Pátek

8.30

Kritický experiment

12. 00

Řídicí systém reaktoru VR-1 a nácvik provozu reaktoru

TUL

Exkurze:

Petr Novotný:

V loňském roce byla jedna celodenní exkurze na nízkoenergetické domy Koberov. Ve školícím středisku firmy Atrea byla rozebrána konstrukce a vytápění rodinného domu lektory firmy.

V rámci udržitelnosti spolupracujeme s BTU Cottbus/Senftenberg

Byly vyslání 3 studenti:

Josef Egert

Tomáš Kořínek

Petr Kulhavý

Všichni realizovali odbornou stáž na základě probíhající spolupráce.

V rámci projektu se navázala spolupráce s Kanadou.

V rámci monitorovacího období proběhla společná akce na univerzitě Waterloo a Connestoga College. Jedná se o pokračování spolupráce, která byla navázána již v minulosti. Akce proběhla: 08.05.2016 - 13.05.2016.

VUT Brno

Udržitelnost této aktivity probíhala dále ve stejné podobě, jako byla nastavena v rámci projektu CENEN-NET, tedy:

1) Individuální stáže akademických pracovníků a doktorandů na partnerských pracovištích v ČR

2) Individuální stáže akademických pracovníků, doktorandů a Bc/Mgr studentů v zahraničí 3) Hromadné stáže studentů v průmyslových podnicích v ČR

ad 1)

22.6.2015 Ing. Katovský navštívil (akademický pracovník) FJFI ČVUT v Praze 1.7.2015 Ing. Katovský navštívil FS ČVUT v Praze 7.7.2015 Ing. Katovský navštívil FS ČVUT v Praze 4.9.2015 Ing. Katovský navštívil FJFI ČVUT v Praze 4. až 11. 9.2015 Ing. Katovský navštívil jako lektor a organizátor Letní školu jaderného inženýrství (pořádané FS ČVUT a FEKT VUT) 12.11. 2015 doc. Dostál navštívil FEKT VUT v Brně 15.1.2016 Ing. Katovský navštívil FS ČVUT v Praze 22.1.2016 Ing. Katovský navštívil FJFI ČVUT v Praze 2.2.2016 Ing. Katovský navštívil Státní úřad pro jadernou bezpečnost SUJB v Praze 17. až 18. 2.2016 Ing. Katovský navštívil FEL ZČU v Plzni 26.2.2016 Ing. Katovský navštívil FJFI ČVUT v Praze 21. 3.2016 Ing. Katovský, Ing. Krbal (akademičtí pracovníci) a Ing. Varmuža a Ing. Suk (doktorandi) navštívili FEL ZČU v Plzni 1.4.2016 Ing. Katovský navštívil FJFI ČVUT v Praze 14. až 15. 4.2016 Ing. Katovský navštívil FEL ZČU v Plzni 28. až 29. 4.2016 Ing. Katovský a Ing. Varmuža navštívili Centrum výzkumu Řež a UJV Řež a FJFI ČVUT

ad 2)

22. 6. 2015 Ing. Katovský navštívil jadernou elektrárnu Zwentendorf v Rakousku (nikdy nespuštěna) 1.7. až 21.7.2015 studenti FEKT Petr Mičian (Bc student) a Jan Kostečka (Mgr student) vykonali stáž v JINR Dubna 20. až 26. 8. 2015 Ing. Katovský a Ing. Martinec (akad.prac. FSI VUT) navštívili Texas A&M University College Station, University of North Texas in Denton, Texas State Technical College Waco a Wharton County Junior College (Wharton a Bay City) 14. až 18. 9. 2015 Ing. Katovský a dalších 20 akademických pracovníků (4 z pracovišť projektu CENEN-NET) navštívili Joint Institute for Nuclear Research v Dubně 4. až 8. 12.2015 Ing. Katovský a Ing. Foral (doktorand) navštívili Joint Institute for Nuclear Research v Dubně 8.1.2016 Ing. Katovský navštívil Ústav dozimetrie záření UJF AV ČR na Bulovce v Praze 18. až 19.1.2016 Ing. Katovský vykonal stáž v Ústavu technické a experimentální fyziky UTEF ČVUT v Praze 26.1.2016 Ing. Katovský navštívil firmu TES, s.r.o. v Třebíči 4.2.2016 Ing. Katovský navštívil Ústav dozimetrie záření UJF AV ČR na Bulovce v Praze 18.2.2016 Ing. Katovský navštívil Ústav jaderné fyziky AV ČR v Řeži 19.2.2016 Ing. Katovský a Ing. Matějková (doktorandka) navštívili firmu TES, s.r.o. v Třebíči 28.2. až 3.3. 2016 Ing. Matějková (PhD student) vykonala stáž do Nuclear Energy Agency v Paříži

11. až 16.3. Ing. Novotný a Ing. Varmuža (PhD studenti) vykonali stáž do JINR Dubna 31.3. až 1.4. Ing. Foral (PhD student) vykonal stáž na STU Bratislava 2. až 4. 2.2016 Ing. Katovský navštívil European Nuclear Society v Bruselu 20. až 22. 4. 2016 Ing. Katovský navštívil Slovenskou nukleární společnost v Častej na Slovensku 22. až 26. 4. 2016 Ing. Katovský, Ing. Krbal (akad.pracovníci) a Ing. Varmuža (PhD student) navštívili Uzhgorod National University, na pozvání prof. Ivana Haysaka, s nímž vznikla spolupráce díky projektu CENEN-NET a klíčové aktivitě Konference 24.4. až 28.4. Ing. Matějková a Ing. Novotný (doktorandi) vykonali stáž do Al-Sharjakh University Abu-Dabi ve Spojených arabských emirátech 7. až 9. 4. Ing. Katovský navštívil seminář EURATOM/H2020 Polish Nuclear Society ve Varšavě 22. až. 25. 5. 2016 Ing. Katovský navštívil na pozvání European Nuclear Society Berlín, kde se zúčastnil workshopu o jaderném vzdělávání v Evropě – Nuclear Engineering, Science and Technology: Education and Training 29.5. až 2.6. Ing. Katovský a Ing. Foral (doktorand – do 14.6.) navštívili Joint Institute for Nuclear Research v Dubně podzim 2015 a jaro 2016 Ing. Zeman a Ing. Svoboda (doktorandi) vykonali stáže v JINR Dubna, každý půl roku podzim 2015 a jaro 2016 Bc. Brunčiaková (Mgr studentka) vykonala stáž v JINR Dubna (půl roku)

ad 3)

Studenti FEKT VUT se v rámci druhého roku období udržitelnosti projektu zúčastnili těchto odborných stáží/exkurzí do průmyslových podniků s jadernou problematikou: 30. 11. 2015 Elektrárna Dukovany, 5 účastníků, studenti Bc studia Kumičák, Mičian, Sedlák, PhD studia Matějková, Novotný 9. 12. 2015 Masarykův onkologický ústav – exkurze na pracoviště Centra výzkumu Řež, urychlovač protonů a výroba PET radiofarmak, horké komory, 12 účastníků (4x Bc, 1x Mgr, 5x PhD studenti a 2x akad.pracovníci) 5.2.2016 a 29.3. Ing. Katovský a Ing. Varmuža (doktorand) navštívili Elektrárnu Dukovany (stáž pro PhD studium) 2. až 4. 3. 2016 Elektrárna NORD Greifswald (akce pořádaná FS ČVUT a FS/FEL ZČU) účast 7 studentů FEKT: Chýlek, Smetana (Mgr studium), Mičian, Kišbandi, Šimek, Konopová, Lahvička, Kumičák (Bc studium) 9.3.2016 Elektrárna Dukovany, 12 účastníků studenti Bc studia: Bejček, Harant, Hromádka, Kadlecová, Kišbandi, Konopová, Kumičák, Lahvička, Mičian, Šimek, Varga a PhD studia Zeman 23.3.2016 Elektrárna Dukovany, 12 účastníků, studenti Bc studia: Bartoš, Budovec, Krčál, Kuběna, Ludányi, Sedlák, Svoboda J, Škuta, Tesař, Vlk, Zajac a PhD studia Svoboda O. 31.3.2016 Elektrárna Dukovany, 12 účastníků studenti Mgr studia: Bártů, Bukvišová, Čech, Čížek, Kosek, Modlitba, Sítař, Skoupý, Tomšů, Vala, Valo a PhD studia Svoboda O. 13. 4. 2016 Elektrárna Dukovany, 12 účastníků, studenti Bc studia, Bejček, Harant, Hromádka, Kadlecová, Kišbandi, Konopová, Kumičák, Lahvička, Mičian, Šimek, Varga a PhD studia Novotný 20. 4. 2016 Elektrárna Dukovany, 12 účastníků, studenti Bc studia: Bartoš, Budovec, Krčál,

Kuběna, Ludányi, Sedlák, Svoboda J, Škuta, Tesař, Vlk, Zajac a PhD studia Svoboda O. 21. 4. 2016 Elektrárna Dukovany, 12 účastníků, studenti Mgr studia Fendrychová, Frechová, Jelínek, Kostečka, Král, Naller, Pišín, Sláma, Špidlík, Vrábel a PhD studia Novotný 21.4.2016 Školní reaktor VR1 Vrabec na FJFI ČVUT v Praze a fúzní reaktor tokamak COMPASS na Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, 6 účastníků, studenti Mgr a PhD studia 28.-29.4.2016 Školní reaktor VR1 Vrabec na FJFI ČVUT v Praze, 12 účastníků, studenti Mgr studia: Čížek, Kosek, Modlitba, Sítař, Skoupý, Tomšů, Vala, Valo, Halbich, Suk, Jelínek, Král, Jestřáb a PhD studia Varmuža (28.4.) 28.-29.4.2016 Výzkumný reaktor LR0 v Centru výzkumu Řež, 12 účastníků, studenti Mgr studia: Doležal, Vondrák, Fendrychová, Frechová, Kostečka, Naller, Pišín, Sláma, Špidlík, Vrábel, Bártů, Čech a PhD studia Varmuža (29.4.) 3. 5. 2016 Elektrárna Temelín, 32 účastníků, 2 akademičtí pracovníci, 1 student PhD, 29 studentů Bc 4. 5. 2016 Elektrárna Dukovany, studenti U3V, 12 účastníků 6. 5. 2016 Elektrárna Dukovany, 8 účastníků, studenti Mgr, Bc i PhD studia

KA02 – Projektová kancelář

Projektová kancelář je v současnosti rozdělena na jednotlivé “podkanceláře“ v rámci univerzit. Podpora klíčové aktivity pokračuje a je zastoupena jednotlivými aktivitami univerzit. Všechny univerzity pracují na získání dalších projektů a školení v rámci nových výzev.

FS ČVUT

S vypsáním nových výzev OP-VVV byly zaměstnanci Fakulty strojní ČVUT v Praze aktivní ve snaze získání informací o těchto výzvách a zúčastnili se těchto školení:

Bc. Dalimil Kolčaba -

Školení CBA pro žadatele – Výzva č. 02_16_016 ERDF pro vysoké školy, Výzva č. 02_16_017 Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely - budování či modernizace, Výzva č. 02_16_019 Excelentní výzkum

Mgr. Barbora Benešová, Ing. Jan Prehradný - 20.4.2016

Seminář pro žadatele –Výzva č. 02_16_017 Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely - budování či modernizace a Výzva č. 02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů

Mgr. Barbora Benešová

Seminář pro žadatele - Výzva č. 02_16_015 ESF výzva pro VŠ a Výzva č. 02_16_016 ERDF výzva pro VŠ

Seminář pro žadatele –Výzva č. 02_16_013 Výzkumné infrastruktury

Mgr. Barbora Benešová – 8.2.2016 a 17.2.1016

Seminář pro žadatele o projekty OP-VVV – výzva číslo 19

Seminář pro žadatele –Výzva č. 02_16_019 Excelentní výzkum

Zároveň byly snahy o získání nových znalostí o projektech výzvy Horizon 2020

Mgr. Barbora Benešová – 22.3.2016

Zásady přípravy projektů Horizon2020 s důrazem na Euratom

Mgr. Barbora Benešová, Ing. Jan Prehradný – 1.-3.3.2016

Praktická zimní škola projektů ve vědě a výzkumu v Liberci

Zimní škola nabízí kromě témat z oblasti projektového managementu a komunikace ve vědě také nově, ve spolupráci s ÚPV, základy právních aspektů spojených s ochranou a užitím výsledků výzkumu a vývoje. Zimní škola je koncipována jako praktický interaktivní seminář postavený, kromě odborného výkladu, na případových studiích z reálného prostředí a praktických cvičeních.

Mgr. Barbora Benešová, Ing. Jan Prehradný – 23.2.2016

Praktický workshop psaní projektů v Liberci

Dušana Táborská

Ing. Ladislav Veselý

Mgr. Barbora Benešová

Workskop - Psaní projektů H2020 z oblasti energetiky – 16.2.2016 a 23.2.2016

Mgr. Barbora Benešová – 22.3.2016

H2020 – seminář k výzvám Euratom

Byla také navázána spolupráce s Texasskou univerzitou A&M a byl připraven projekt proti šíření jaderných zbraní v rámci výzvy OP-VVV - 003

ZČU

Fakultě strojní na ZČU se podařilo získat projekt v rámci výzvy Horizon2020. Projekt se jmenuje Flexturbine, EC Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 653941.

Má tři hlavní výzkumné body:

1) inovativní řešení predikce a kontrole flutteru,

2) zlepšená konstrukce těsnění (ucpávek) a ložisek,

3) pokročilý lifecycle management.

doba trvání: 3 roky

začátek: 1.1.2016

ZČU má rozpočet 145 tisíc EU. ZČU se podílí na řešení flutteru - dodává experimentální data pro ověření numerických výpočtů.

více lze najít na: http://www.flexturbine.eu

VUT Brno

Manažer projektové kanceláře projektu CENEN-NET Ing. Tomáš Bartošík ukončil svoji pracovní činnost na VUT po skončení projektu, jelikož nebyla nalezena finanční podpora pro jeho činnost. Aktivity přešly na bývalého řešitele projektu na VUT, Ing. Katovského. Aktivita brněnské části projektové kanceláře pokračovala v roce 2014 snahou podání společných projektů s partnery z projektu CENEN-NET (prezentovaných v monitorovací zprávě 2015). Tyto projekty však (mimo pokračování projektu CANUT – 2. fáze) nebyly přijaty k financování, proto v roce 2015 společné aktivity na podávání společných projektů výrazně ochably. Pracoviště projektu UEEN podalo v druhém monitorovacím období udržitelnost projektu pouze dva projety, ani jeden z nich nebyl podán společně s partnery projektu a oba jsou

v procesu schvalování. Doktorandi UEEN pokračovali ve spolupráci s JINR Dubna, která byla rozvinuta díky projektu CENEN-NET a podali v uplynulém MO sedm studentských projektů, z nichž všechny byly podpořeny a jsou v roce 2016 financovány:

a) projekt soutěže MPO /CzechInvest OP PIK Partnerství znalostního transferu: „Transfer znalostí v oblasti neutronově-fyzikálních výpočtů pro bezpečnostní analýzy jaderných elektráren“, průmyslový partner projektu firma TES, s.r.o.

b) projekt MPO TRIO: „Výzkum materiálů zvyšujících bezpečnostní a ekonomické parametry jaderného paliva současných jaderných elektráren typu VVER“, průmyslový partner projektu firma ALVEL, a.s.

c) projekty s JINR Dubna:

i) Enhancement of irradiated samples gamma spectra processing, zahájení: 29.03.2016, ukončení: 31.12.2016 ii) Thermocouples in the fast neutron field, zahájení: 29.03.2016, ukončení: 31.12.2016 Experimental measurement of neutron flux in spallation target, zahájení: 14.03.2016, ukončení: 31.12.2016 iii) Radiation stability of SiC and SiC based detectors against high energy ion irradiation effects, zahájení: 14.03.2016, ukončení: 31.12.2016 iv) Measurement of heat generation in spallation setup, zahájení: 14.03.2016, ukončení: 31.12.2016 v) Short Living Isotopes for Neutron Spectra Unfolding Determination using Portable Pneumatic Tube System, zahájení: 14.03.2016, ukončení: 31.12.2016 vi) Environmental pollution investigation using air filters and moss samples and radioanalytical techniques, zahájení: 14.03.2016, ukončení: 31.12.2016 vii) Experimental Study of Neutron Field by Use of Activation Foils, zahájení: 19.01.2016, ukončení: 31.12.2016

KA03 – Přenos informací pomocí seminářů

VUT Brno

Skupina „Jaderné energetiky“, která se profilovala na UEEN FEKT z pracovníků a podpořených studentů v rámci projektu CENEN-NET organizovala semináře pro studenty, akademické pracovníky a odbornou veřejnost. Semináře nebyly součástí výuky nějakého vybraného předmětu a byly nabízeny všem zájemcům, zejména studentům Bc/Mgr/PhD studia. Semináře lze uměle rozdělit na akce českých a v zahraničí působících odborníků. Byly organizovány dvě větší akce – Letní škola/seminář jaderného inženýrství a Mikulášský seminář, obě akce díky podpoře průmyslových partnerů a zejména České nukleární společnosti. Aktivity v oblasti organizování seminářů (zejména zahraničních hostů) v druhém monitorovacím období udržitelnost projektu (díky nulové míře financování) výrazně poklesly:

a) odborníci ze zahraničí 24. 11. 2015 Semjon Mitrofanov, Joint Institute for Nuclear Research Dubna „Beam Lines for the Applied Sciences“, 13 účastníků 24. 11. 2015 Igor Kalagin, JINR Dubna „Looking for the Island of Stability and Exotic Nuclei Reseach“, 15 účastníků 12. 1. 2016 Jindřich Adam, JINR Dubna „Transmutace radionuklidů s pomocí spalačních reakcí“, 6 účastníků 17.2. 2016 Sergej Mezin, proděkan, Moskevskij inženěrno-fyzikalnij institut MEPHI „Nuclear Education and Research at Moscow Engineering and Physics Institute“, 26 účastníků 20. 5. 2016 Nand Lal Singh, Mahajara Sayanaro University of Baroda „Measurement of (n,xn) reactions cross-sections“, 12 účastníků 20. 5. 2016 Vinod Verma Kumar, Guru Gobind Singh Indraprastha University of New Delhi „Radiation damage simulation“, 8 účastníků 20. 5. 2016 Hari Shanker Palsania, University of Rajasthan Jaipur „Construction of Time-of-flight facility in Jaipur“, 8 účastníků 20. 5. 2016 Bruce Kieler, Wharton County Junior College, Texas „Development of Nuclear Education and Training in Texas“,13 účastníků

b) odborníci z České republiky 16. 10. 2015, Ing. Ondřej Zlámal, centrála ČEZ „Ekonomika provozu a výstavby jaderných elektráren“, 34 účastníků 21. 10. 2015 Ing. Petr Vymazal, ředitel AMEC ČR „Hodnocení vlivu nových bloků jaderných elektráren na životní prostředí“, 16 účastníků 26. 11. 2015 Ing. Josef Běláč, ředitel ALVEL, a.s. „Výroba jaderného paliva“, 17 účastníků 4. 11. 2015 RNDr. Libor Urbančík, konzultant (ex-ředitel RC SUJB Brno) „Bezpečnost provozu jaderných elektráren“, 16 účastníků 11. 11. 2015 Ing. Jakub Raindl, Vedoucí skupiny Spektrometrie, JE Temelín „Jaderné palivo pro reaktory VVER-1000 a hodnocení jeho netěsností“, 21 účastníků

18. 11. 2015 kpt. Ing. Jiří Janda, Ph.D., Univerzita Obrany Vyškov „Základy dozimetrie a dozimetrických přístrojů“, 15 účastníků 30. 11. 2015 Ing. Miloš Štěpanovský, ředitel EDU „Elektrárna Dukovany – (Ne)obyčejná elektrárna“, 67 účastníků 16. 12. 2015 prof. RNDr. Michael Pöschl, CSc. Ústav molekulární biologie a radiobiologie „Opatření pro omezování transferu umělých radionuklidů v životním prostředí“, 9 účastníků 23.3.2016 Ing. Dana Drábová, předsedkyně SUJB „Svět energie“ (přednáška organizována společně s FSI VUT a FSS MUNI); 170 účastníků 23. 3. 2016 Ing. Jan Havelka, ETE ČEZ „Defektoskopie a nástroje technické kontroly ve vazbě na zvyšování výkonu turbíny TEMELÍN 1000 MW“, 80 účastníků

vícedenní semináře: 4.9. až 11.9.2015 Letní seminář jaderného inženýrství – 7 dní, přednášeli doc. Dostál, Ing. Zácha, doc. Škoda, Ing. Prehradný (všichni FS ČVUT), Ing. Katovský (FEKT VUT), Ing. Dana Drábová (SUJB), Mgr. Filip Černoch (MU Brno), Ing. Jiří Ptáček (EGU Brno), Ing. Slavomír Entler (UFP AV ČR), Ing. Bohdan Zronek (ETE ČEZ), Ing. Zdebor (ŠKODA JS a ZČU), Ing. Zlámal (centrála ČEZ), Ing. Kawalec (Vítkovice, a.s. a ČNS), Ing. Skalička, Ing. Šimák a Ing. Nejedlý (všichni ČEZ ETE); 24 účastníků 2.-4.12.2015 Mikulášský seminář o současném pokroku ve vědě a výzkumu v jaderné energetice, hlavní prezentující byl Ing. Zdeněk Kříž (Centrum výzkumu Řež a ČNS), dalšími prezentujícími: Ing. Burket, Bc. Jelínek, Ing. Fišerová, Bc. Kittnerová, Ing. Janča a další, 73 účastníků 8. až 12. 2. 2016 Zimní seminář jaderného inženýrství „French-Czech-Slovak Winter Seminar of Nuclear Fuel Cycle“, Železná Ruda, za FEKT VUT 4 účastníci

V rámci spolupráce s FSI VUT, s FS ČVUT a FS VŠB-TUO proběhlo 3x on-line přenášení přednášky (jednou z Brna – Ing. Štěpanovský; 1x z Prahy – Ing. Zronek, ředitel ETE; a 1x z Ostravy – Ing. Havelka)

VŠB

V rámci klíčové aktivity 03 byly provedeny následující semináře s cílem přenosu informací účastníkům projektu CENEN-NET studentům a co nejširšímu spektru výrobců v oblasti jaderného strojírenství.

Přednáška Jan Havelka – Zvyšování výkonu TG 1000 MW (7. 12. 2015)

V rámci Meziuniverzitního semináře proběhlo několik přednášek k tématu Jaderná energetika. Seminář byl sdílený ČVUT, VUT a VŠB s pracovištěm Řež u Prahy. Seminář probíhal v pondělky od října do prosince 2015.

Účast studentů katedry energetiky na přednášce o Defektoskopii 11.4.2016

Účast 2 studentů na semináři Den defektoskopie 31.5.2016

Celostátní konference a sraz absolventů k 60-tému výročí katedry energetiky konaná dne 11.9.2015 v Dolních Vítkovicích. Program se týkal historie katedry, české klasické a jaderné energetiky v historickém kontextu.

Seminář „ Svět energie“

Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Ing. Dana Drábová, Ph.D. Nová aula NA1 VŠB-TU Ostrava 16.3.2013 13 hod http://www.vsb.cz/cs/media/fotogalerie/prednaska-drabove-svet-energie-2… .

Drábová prosazuje názor, že jaderná energetika a obnovitelné zdroje energie by se měly doplňovat. Vyvrací „mytologii“ o nepružnosti atomových zdrojů, které ve skutečnosti dokážou významně přizpůsobovat svůj výkon spotřebě.

Letní univerzita katedry energetiky VŠB-TU Ostrava

pro studenty doktorského studia v oboru“ Energetické stroje a zařízení“. 28.6.-1.7. 2016 Dolní Morava. Organizace: Ing. Veronika Sassmanová, Ph.D. katedra energetiky VŠB-TU Ostrava.

Přednášky z oblasti klíčových aspektů využití uranu: radioaktivita a účinky ionizujícího záření, provoz jaderné elektrárny, jaderný palivový cyklus, environmentální aspekty jaderné energetiky a jaderné havárie a využití uranu ve vojenství a v mezinárodní politice. Prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc .

Zpracování studijního materiálu pro studenty Ph.D. v pdf formátu.

Seminář „Uran v mezinárodních vztazích a Česká republika“ v roce 2015 a příprava na rok 2016. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně.,

Cílem semináře projektu Cenen-net: Uran v mezinárodních vztazích a Česká republika konaného blokově 7 dnů je obeznámit studenty se základními problémy jednotlivých odvětví uranového hospodářství. Seminář je strukturován tak, aby studentům poskytl komplexní pohled na klíčové aspekty využití uranu. Studenti budou nejdříve seznámeni s historií uranového hornictví a jaderné energetiky v České republice a následně jim bude představena problematika všech klíčových aspektů využití uranu: radioaktivita a účinky ionizujícího záření, provoz jaderné elektrárny, jaderný palivový cyklus, environmentální aspekty jaderné energetiky a jaderné havárie a využití uranu ve vojenství a v mezinárodní politice. Seminář slouží jako vstup do široké problematiky uranového hospodářství. Absolventi získají komplexní informace, jejichž využitím budou schopni analyzovat energeticko-bezpečnostní situaci České republiky v mezinárodním prostředí. Absolventi se budou schopni obecně orientovat i v technických a ekonomických aspektech problematiky.

Semináře pro Energetický regulační ústav (Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava) konaný 28-29. 4. 2016 na VŠB-TU Ostrava. Náplň:

Úvod do jaderné energetiky: Historický vývoj jaderných elektráren, uran v ČR těžba a zpracování, typy jaderných reaktorů a generace jaderných elektráren ve světě, radioaktivní odpady.

Moderní jaderné zdroje: Výstavba nových jaderných bloků v Temelíně a Dukovanech, ekonomika jaderné energetiky, Jaderné elektrárny generace III a III+, EPR, AP 1000, VVER 1200-MIR, termojaderná energie a projekty.

Universita Třetího věku. „ Energie pro třetí tisíciletí – energie pro každého“.

Zpracování učebních textů a prezentací.

 Budoucnost jaderné energetiky, exkurze uranu v geologickém pavilonu

 Jaderná bezpečnost a jaderné zbraně

 Moderní jaderné energetické systémy

Nový obor bakalářského studia „Energetika 21 století“ pro praxi – kombinované studium v rámci studijního programu „Energetika (B3907)“.

Předměty : 361-0319/01 SEE Specifika evropské energetiky, 361-0325/03 JE Jaderná energetika bakalářské projekty v oblasti jaderné energetiky související s jadernou energetikou a jejím rozvojem v ČR

Výuka v angličtině pro zahraniční studenty

361-0536/02 JEZ Nuclear Power Equipments

361-0325/02 JE Nuclear energy

Vypracování učebních textů.

Semestrální projekt v angličtině 2016 z oblasti jaderné energie.

301-0380/01 Mahin Jérome, Pottet Pierre, Jacek Lamberski, Maria Jedrusik,

Specializace „Jaderně energetická zařízení“ a příprava a řešení doktorských, magisterských a bakalářských prací pro školní rok 2016/2017

361-0581/03 SZJE Strojní zařízení jaderných elektráren

361-0536/03 JEZ Jaderně energetická zařízení

Bakalářské práce ve školním roce 2015/2016 obhájené:

1. David Onderka: Návrh trubkového výměníku spaliny vzduch pro jadernou elektrárnu.

2. Petr Glabazňa: Návrh výměníku tepla pro pasivní havarijní systém jaderné elektrárny

3. Lukáš Šubrt: Polosuchá metoda čištění spalin u spalovny nízkoaktivních odpadů

4. Lukáš Wojdyla: Radioaktivní odpady charakteru NORM/TENORM a řízené uvolňování přírodních radionuklidů

5. Jan Mrázek: Výměník pro odvod zbytkového tepla jaderného reaktoru

Magisterské práce obhájené:

1. BC. Tomáš Michna: Spalovací zařízení pro termickou likvidaci nízko a středně aktivních radioodpadů

Diplomová práce v angličtině dle smlouvy s TU Wroclaw ve specializaci jaderně energetická zařízení.

2. Marius Marcin Budych : Proposal of Heat Exchange for Emergency Cooling NPP AP 1000 Westinghouse

Doktorské práce zadané a řešené:

Ing. Vítězslav Špalek: Kontaminace povrchů ocelí radioaktivními látkami a studium jejich dekontaminace. Návrh na řízení dekontaminační linky.

Spolupráce na řešení s jadernou elektrárnou Jaslovské Bohunice a firmou JAVYS a.s. v Trnavě. Chemcomex Praha a.s. Elišky Přemyslovny 379, Praha 5-Zbraslav

Bakalářské práce pro rok 2016/2017.

1. Metody charakterizace institucionálních odpadů kontaminovaných radionuklidy přetavbou na slevárenských tavících agregátech

2. Metody charakterizace institucionálních radioaktivních odpadů se zaměřením na přírodní radionuklidy

3. Návrh dekontaminačního pracoviště s ultrazvukovou dekontaminační technologii

4. Návrh havarijního výměníku tepla pro jadernou elektrárnu

5. Výměník pro odvod zbytkového tepla jaderného reaktoru

Fotosoutěž ENERGETIKY - Foťte, soutěžte a vyhrávejte. Odkaz https://www.facebook.com/ke.fotosoutez?fref=ts

Katedra energetiky vyhlašuje fotosoutěž o nejoriginálněji fotografii s tématikou energetika.

ČVUT – FJFI

Přednáška prof. Misawy z Research Reactor Institute, Kyoto University, na téma "Nuclear Reactors in Japan and Fukushima NPP Accident"

22.3. 2016

Přednáška proběhla na Katedře jaderných reaktorů na FJFI ČVUT v Praze.

ZČU – FEL

V rámci klíčové aktivity 04 byly provedeny následující semináře s cílem přenosu informací účastníkům projektu CENEN-NET studentům a co nejširšímu spektru posluchačů z oblasti energetiky.

Seminář „ Co by bylo kdyby jádra nebylo …“

Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Ing. Dana Drábová, Ph.D. EP120 ZČU FEL 5.11.2015 od 14 hod

Seminář „ Úspěšný propadák? Jádro včera, dnes a zítra“

Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Ing. Dana Drábová, Ph.D. EP120 ZČU FEL 8.4.2015 od 14 hod

Seminář jaderné energetiky na téma "30 let od Černobylské havárie" s podtitulem "etapy transformace".

Přednášející: generální ředitel Černobylské Jaderné elektrárny - Igor Ivanovič Gramotkin

Přednáška se konala 21.3.2016 v 11:00

Semináře z JE Temelín v EP206

Dne 12.11. byly zahájeny přednášky kolegů z Jaderné elektrárny Temelín v pravidelném cyklu – každý čtvrtek – tj. 19.11.,26.11.,3.12.

Seminář UJV na ZČU

Ing. Jozef Mišák přednesl:

Seminář UJV na ZČU:

Ing. Jozef Mišák přednesl:

Dipl. práce ve školním roce 2014/2015 obhájené:

2015/2016 ŠONKA Zdeněk Využití oxidů vzácných zemin jako vyhořívajících absorbátorů v jaderném palivu VVER s vyšším obohacením Bak. pr. 2015/2016 BERAN Petr Parametrizace statických elektroměrů Bak. pr. 2015/2016 THOMA Petr Systém chránění na rozvodně R245 kV TR Milín Dip. pr. 2015/2016 POLÍVKA Pavel Diagnostika měřicích systémů nepřímého fakturačního měření Dip. pr. 2015/2016 DVOŘÁK Marek Řízení jalového výkonu v obnovitelných zdrojích připojených do distribuční sítě Bak. pr. 2015/2016 ČERNOTOVÁ Tereza Absorpční příměsi v oceli pro skladovací mříže vyhořelého jaderného paliva VVER-1000 Dip. pr.

Doktorské práce zadané a řešené:

Martin Lovecký: Zvyšování účinnosti jaderného paliva použitím vyhořívajících absorbátorů“. Řešené projekty Centrum pokročilých jaderných technologií (CANUT) Kód projektu: TE01020455 Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky Doba trvání: 01.03.2012 - 31.12.2019 Součástí jsou pravidelné Workshopy na jaderné téma. https://canut.zcu.cz/

 

Jaderné dny 4.4. -17.5.2015

TUL

Diplomové práce za sledované období

Janka Styková obhájila DP a studovala s vyznamenáním

Petr Kirchner obhájil DP

VŠCHT

Doktorandské semináře pro zvyšování kvalifikace studentů všech ročníků i akademiků nejen ústavu energetiky. Vybrané přednášky v akademickém roce 2015/2016:

9.10. Úvodní seminář- doc. Macák

Porschová H.: Sorpce uranu z vodných roztoků pomocí anexů

23.10. Němeček M.: Sorpce chromanů z vodných roztoků

6.11. Durda T.: Spalování alternativních paliv v reaktoru s bublinovou fluidní vrstvou

20.11. Hásl T.: Využití organických materiálů pro ukládání termální energie ve formě latentního tepla

4.12. Poláčková J.: Koroze v CCS technologiích

22.1. Marušáková D.: Mechanické vlastnosti Inconelů 713 a 738

5.2. Sialini P.: Oxidace slitin zirkonia

19.2. Zach B.: Suché čištění spalin pomocí sodných a vápenatých sorbentů

4.3. Obrdlíková V.: Omezující faktory pro využití PCM

18.3. Mikeš J.: Použití silně kyselého katexu pro separaci izotopů lithia

15.4. Bystrianský V.: Chování materiálů v prostředí tekutého olova

Dobrovolný K.: Role uhlíku v oxidických vrstvách při korozních procesech

29.4. Černík J.: Změny vlastností slitin Zr v interakci s vodíkem

Brady C. - diplomová práce

13.5. Chlupáčová M.: Sorpce kovů z dekontaminačních roztoků pomocí selektivních sorbentů

27.5. Krausová A.: Struska jako cenný zdroj surovin

Tůma L.: Studium degradace materiálů v energetických parovodních okruzích

2.6. Moško J.: Fluidní spalování suchých stabilizovaných čistírenských kalů

Kruml M.: Termochemická úprava popelu z čistírenských kalů.

Konference (organizace Ústav energetiky, VŠCHT):

CHEO 11 - ve dnech 7. a 8.9.2016 bude pořádán 11. ročník mezinárodní konference, který se zabývá problematikou energetiky. Odborná témata konference jsou především úprava vody pro energetiku a životní prostředí, koroze v energetice, jaderná energetika a alternativní zdroje energie. Členové CENENu jsou vítáni především v sekci jaderná energetika.

http://cheo.vscht.cz/

Konference (organizace FTOP, VŠCHT):  4Elements (organizátor: Fakulta technologie ochrany prostředí, VŠCHT Praha) http://4elements.vscht.cz/4elements - Konference 4Elements je platformou pro výměnu zkušeností a poznatků týkajících se všech aspektů environmentálního inženýrství, technologií udržitelnosti, prevence vzniku a odstraňování ekologických škod a požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva. Konference 4Elements je zaměřená mezioborově, neboť řešení současných problémů v oblasti energetické a surovinové bezpečnosti či předcházení uvolňování nežádoucích látek do všech složek prostředí si vyžaduje multioborový přístup. Konference 4Elements je prostředkem vzájemné komunikace mezi jednotlivými výzkumnými týmy FTOP. Smyslem konference je především navodit diskusi mezi studenty postgraduálního studia, kteří představují klíčovou součást fakulty. Konference 4Elements slouží rovněž jako nástroj prezentace činnosti FTOP partnerům z praxe. Proto jsou na konferenci zváni hosté ze státní správy i průmyslových podniků. Přednesené příspěvky týkající se jaderné energetiky: Jan Černík - Interakce zirkoniových slitin s vodíkem Pavel Sialini - Studium způsobu difúze kyslíku v oxidické vrstvě slitin zirkonia

 Studentská vědecká konference, sekce energetika (organizátor: VŠCHT Praha)

- vědecká konference pro studenty magisterských ročníků fakulty technologie ochrany prostředí.

Foubíková Aneta

Odstraňování kontaminantů z roztoku kyseliny borité

Korecký Michal

Porovnání různých typů silně kyselých katexů při odstraňování těžkých kovů z vodných roztoků

Kruml Matěj

Termochemická úprava popelu z čistírenských kalů

Moško Jaroslav

Fluidní spalování suchých stabilizovaných čistírenských kalů

Novák Michal

Chování Zr slitin v simulovaném prostředí havárie typů LOCA

Tůma Lukáš

Zcitlivění a regenerace korozivzdorné oceli 316L exponované v korozních podmínkách elektrárny Tušimice II

 Spolupráce při experimentech studujících chování slitin zirkonia s FS ČVUT a spolupráce při řešení materiálové problematiky s FEL ČVUT.

 Dlouhodobá spolupráce s VŠB na projektu "Vývoj hlubinného úložiště" zadavatele SÚJB.

 Studium na Ústavu energetiky:

Studijní program: Chemie a technologie paliv a prostředí

V rámci studijního oboru Chemie a technologie paliv a prostředí byly ve školním roce 2015/2016 obhájeny/řešeny následující práce týkající se jaderné energetiky:

DP obhájené:

Lukáš Tůma: Studium degradace materiálů v energetických parovodních okruzích

Disertační práce - řešené:

Poláčková Jana: Vliv chemických režimů na stav oxidických vrstev v energetice

Petrů Jana: Vývoj hlubinného úložiště

Marušáková Daniela: Analýza a detekce vlastností oxidických vrstev vytvořených na slitinách železa

Krausová Aneta: Vliv iontů lithia na korozi zirkoniových slitin

Bystrianský Václav: Chování materiálů v prostředí eutektické taveniny Pb/Bi

Sialini Pavel: Chování oxidických vrstev

KA04 – Intenzivní pracovní setkání – workshopy

V průběhu sledovaného období bylo zorganizováno velké setkání vedoucích představitelů CENEN dne 2. února 2016 na Státním úřadě pro jadernou bezpečnost v Praze, kam přijeli na pozvání předsedkyně SÚJB, paní doktorky Dany Drábové. Představitelé jednali o dalším fungování české sítě jaderného vzdělávání. Akce se zúčastnilo 27 osob a zúčastnili se jí zástupci většiny členů (kateder, fakult) projektového týmu CENEN-NET.

Mezi další pracovní setkání lze zařadit také neformální leč pracovní setkání 19.6.2016 u doktora Pavla Záchy, kde byla organizována Letní škola jaderného inženýrství a kde byly řešeny otázky dalších směrů spolupráce.

KA05 – Mezinárodní konference

VŠB

Mezinárodní konference „ Energetika a životní prostředí 2015“ konaná ve dnech 9. 9. – 10.9.2015 v hotelu Eroplán v Rožnově pod Radhoštěm za účasti akademických pracovníků vysokých škol, státní správy, odborníků z praxe a odborné veřejnosti. Záštitu měla předsedkyně Technologické agentury ČR Rút Bízková..

Příprava na mezinárodní letní universitu

18-22.7.2016 na VŠB-TU Ostrava pro studenty z Evropské Unie . Přednášky prof. Kolat:

”Fundamentals of nuclear energy” ”Nuclear power plants” ”Advanced nuclear reactors of III & IV generation”;

Zpracování učebních textů v angličtině v rozsahu 50 stran.

Mezinárodní letní škola jaderného inženýrství 2015 v Jaslovských Bohunicích a Mochovcích pod patronací firmy AREVA

http://fluid.itcmp.pwr.wroc.pl/~szkolaletnia/MSL2013/English/index.html

Spolupráce s polskými a slovenskými vysokými školami v oblasti jaderného vzdělávání. Organizace letní školy jaderného inženýrství v jaderné elektrárně Mochovce a Jaslovské Bohunice. Příprava na letní mezinárodní školu 2016 . “Selected issues of safety engineering and exploitation of nuclear power plants in the context of EU energy policy”, Trnava, Slovakia.

Přednášky:

07-12.09.2015 . “Selected issues of safety engineering and exploitation of nuclear power plants in the context of EU energy policy”, Trnava, Slovakia.

Vypracování podkladů pro přednášky:

Pavel Kolat ”Fundamentals of nuclear energy” (e.g.: history of scientific research on natural radioactivity, physical basics of radioactivity, nuclear reactions, radio decay, types of radiations, basics of dosimetry);

Pavel Kolat ”Nuclear power plants” (e.g.: design and construction of nuclear reactors of the first type, basics of nuclear reactor utilization, thermal balance in different load states, different types of moderators);

Pavel Kolat ”Advanced nuclear reactors of III & IV generation”; (e.g.: construction and classification of IIIth and IVth generation nuclear reactors, theoretical basics of fusion, analysis of economical costs of building NPP); Zpracování didaktického plánu letní školy jaderného inženýrství proběhlo pod patronací projektu CENEN-NET.

VUT Brno

V rámci druhého roku udržitelnosti nebyla konference projektu organizována, nicméně byla organizována paralelní sekce CENEN-NET jiné konference, a to konference EPE 2016 (v rámci konferencí EPE – Electric Power Engineering byla dvakrát v rámci projektu organizována sekce CENEN-NET) v dvouletém taktu (2012 a 2014), proto byla sekce organizována i v roce

2016. Konference byla spoluorganizována poprvé dvěma řešiteli projektu – ČVUT a VUT a byla poprvé organizována v Praze. Tato aktivita byla velmi úspěšná a důležitá pro tým UEEN i celý CENEN-NET. Konference se zúčastnilo přes 150 účastníků z mnoha zemí, sekce „jaderné“, kterou lze považovat za pokračování – udržitelnost projektu CENEN-NET, se zúčastnilo 14 prezentujících a více než 30 posluchačů. Byly organizovány čtyři sekce:

i) Nuclear Education and Training ii) Simulations and Experiments for Nuclear Power Plants Safety Enhancement iii) Nuclear Research and Development I iv) Nuclear Research and Development II

Prezentujícími byli:

i) Ľubomír Sklenka (FJFI, vedoucí katedry, key note speaker) ii) Martin Ruščák (CV Řež, ředitel, invited speaker) iii) Martin Blaha (TES, s.r.o., vedoucí oddělení, invited speaker) iv) Nand Lal Singh (MSU Baroda, vedoucí katedry, invited speaker) v) Vinod Verma Kumar (GGSIU New Delhi, emeritní děkan) vi) Hari Shanker Palsania (UNIRAJ Jaipur) vii až xi) Jan Rataj, Martin Ševeček, Filip Fejt, Jan Frýbort, Tomáš Bílý (FJFI Praha) xii až ivx) Filip Novotný, Karel Katovský, Miroslav Zeman (FEKT Brno)

Za udržitelnost klíčové aktivity konference lze dále považovat udržování kontaktů, které jsme získali díky konferencím CENEN-NET nebo sekcím v rámci EPE a ERIN, pořádaných v rámci projektu. Jedná se o kontakty na indické univerzity (prof.Kumar, dr.Palsania, prof.Singh), dále univerzitu v Užgorodě (prof.Haysak), SUJV-JINR v Dubně (dr. Adam), Texas A&M (prof.Peddicord a Ms.Segovia), STU Bratislava (prof.Miglierini), TSTC Waco (dr.Morris), WCJC Bay City (dr.Kieler), Yerevan State University (dr.Bznuni). Se všemi těmito institucemi se daří držet UEEN FEKT VUT kontakt (v závorce uveden účastník konference CENEN-NET), ať již formou stáží studentů a akademických pracovníků nebo formou pozvaných přednášek, nebo formou podání společných projektů, nebo dokonce formou uzavření smlouvy o dlouhodobé spolupráci a společném vedení diplomantů a doktorandů (byla uzavřena smlouva s Uzhgorod National University, která v akademickém roce 2015/2016 vešla v platnost, byl uzavřen protokol o spolupráci-MoU s JINR a jsou připravovány smlouvy s indickými univerzitami). Oproti minulému monitorovacímu období udržitelnosti však kontakty UEEN se zahraničními institucemi, získané díky projektu CENEN-NET, výrazně prořídly a ustálily se na spolupráci s TAMU, JINR, TSTC, WCJC, YSU, UzhNU, a indickými GGSIU, MSU a UNIRAJ.

KA06 – Komunikační webový portál projektu

Webový portál www.cenen-net.eu je v provozu a je využíván členy bývalého projektového týmu k případnému sdílení informací.

Portál Sdružení CENEN www.cenen.cz v minulém období zanikl, nicméně díky aktivitě FJFI ČVUT byl znovu obnoven.

KA07 – Databáze projektových dat a informačních materiálů

Všechny produkty vytvořené v rámci projektu jsou stále uchovávány v databázi projektu.