Udržitelnost 2015

Přátelé, dokončil jsem text moitorovací zprávy o udržitelnosti, viz níže. Budu vděčný do čtvrtka za připomínky, kdy zprávu zfinalizuji a v pátek doručím na MŠMT. 

Popis udržitelnosti:

Dle znění v projektové žádosti udržitelnost projektu spočívá ve funkční projektové kanceláři (KA2), díky které je zajištěno další financování aktivit sdružení CENEN, v udržení a rozvoji kontaktů (tuzemských i zahraničních) a jejich využití pro zajišťování zahraničních stáží a spolupráce, v pokračování tuzemských aktivit projektu (tj. stáže, praxe, semináře - KA1, KA3), v organizaci odborných tuzemských i zahraničních konferencí pro potřeby členů sdružení (KA5), v provozování webového portálu projektu a jeho využívání pro informování partnerů o nových aktivitách (KA6) a v udržování projektových dat vytvořených v rámci projektu (KA7).
 
Hlavním cílem projektu bylo prohloubení spolupráce mezi pracovišti vzdělávacích vysokoškolských institucí, které zabezpečují vzdělání v oblasti jaderné energetiky a jsou sdružené ve volném akademickém společenství CENEN (Czech Nuclear Education Network - Česká síť jaderného vzdělávání), vytvoření nových a další prohloubení stávajících kontaktů mezi partnery projektu, aplikační a státní sférou, čehož bylo dosaženo formou seminářů, konferencí a vzájemnými krátkodobými pracovními stážemi u partnerů s cílem detailně představit jednotlivá pracoviště a dosáhnout osobních kontaktů. V rámci udržitelnosti na tomto cíli dále pracujeme udržováním všech aktivit projektu, i když v některých případech v omezené míře (např. KA4 workshopy).
 

Zajištění udržitelnosti vzhledem ke stanoveným cílům

Udržitelnost projektu CENEN-NET byla zajišťována v rámci dalších činností sdružení CENEN, které navazují a rozvíjejí aktivity a výstupy projektu CENEN-NET. Obecně lze udržitelnost projektu nahlížet ze tří hlavních rovin. V první se každý akademický partner sdružení CENEN snaží dále rozvíjet své vlastní aktivity a kontakty, vzniklé v rámci projektu CENEN-NET, ve druhé pokračuje spolupráce mezi jednotlivými akademickými členy a průmyslovými partnery a ve třetí rovině jsou lze říci centrální aktivity, kterých se účastní větší počet členů sdružení.V rámci udržitelnosti jsou rozvíjeny nebo udržovány všechny klíčové aktivity projektu. Důležité je, že se na udržitelnosti podílejí všechny vysoké školy, které byly do projektu zapojeny a partnerství je tak dále rozvíjeno a plní svůj účel a i když v rámci udržitelnosti nejsou žádné monitorovací indikátory, které by musely být splněny je sdružení CENEN velice aktivní. V tomto monitorovacím období (1. 6. 2014 - 30. 5.2015) tak proběhlo v rámci KA 1 - Stáže a odborné praxe přibližně 20 stáží mezi partnerskými organizacemi (akademickými i průmyslovými), které sloužily pro další rozvoj kontaktů v rámci partnerské sítě, přípravu společných projektů nebo k vzájemnému využívání laboratoří. Dále byly zahraničními stážemi udržovány zahraniční kontakty získané během projektu a rozvíjena spolupráce. Těchto stáží proběhlo také zhruba 20. Poslední aktivitou v rámci KA 1 jsou již tradičně hromadné stáže a exkurze v průmyslových podnicích v ČR, celkem proběhlo asi 15 takovýchto stáží. Velmi důležitá je pro nás udržitelnost KA02 Vytvoření kanceláře projektové podpory CENEN, Projektová kancelář v rámci partnerské sítě funguje a zaměřuje se na podporu řešení projektů, podávání nových projektů a vyhledávání možných dalších způsobů financování. V tomto monitorovacím období byl připraven a podán projekt CRP, ve kterém jsme se pokusili současné partnerství ještě rozšířit. Dále byly podány 3 mezinárodní projekty s využitím zahraničních kontaktů

získaných v rámci řešení projektu a do českých soutěží bylo podáno přibližně 10 vnitrostátních projektů minimálně dvou členů (akademických i průmyslových) sdružení CENEN. Tradiční společnou aktivitou je pořádání seminářů. KA03 - Přenos informací pomocí seminářů tak pokračovala semináři průmyslových partnerů na jednotlivých akademických pracovištích, v některých případech se jednalo o kolující semináře, kdy odborník z praxe objel prakticky všechny akademické členy sdružení s jedním seminářem, jindy to byly samostatné semináře, někdy se zahraničním odborníkem, případně více seminářů v jednom dni a vlajkovou lodí je týdenní soubor seminářů Letní škola jaderného inženýrství, která proběhla i v tomto monitorovacím období a které se účastní jak studenti, tak pracovníci akademických i průmyslových partnerů. Díky těmto aktivitám je zajištěn přenos nejnovějších poznatků do partnerské sítě. Celkem v tomto monitorovacím období proběhlo zhruba 30 seminářů. KA4 - Intenzivní pracovní setkání ? Workshopy - Partnerská síť se sešla oficiálně jednou v rámci přípravy projektu CRP 26. 9. 2015. Jinak proběhly menší workshopy podle potřeb partnerů, kterých se ale neúčastnila většina organizací. Udržitelnost KA5 - Mezinárodní konference spočívala v organizaci 3 menších odborných mezinárodních konferencí a dále v udržování kontaktů získaných díky 2 ročníkům pořádání konference CENEN-NET. Důležitou složkou udržitelnosti projektu je webový portál projektu (KA6) www.cenen-net.eu, který je udržován prvozu a je používán pro potřeby partnerské sítě pro sdílení dat a informování o akcích partnerů. Doména pro tento webový portál projektu byla prodloužena, takže jeho fungování je do budoucna zajištěno. Tento webový portál nahradil bývalé statické stránky partnerství cenen.cz. Na tomto webovém portálu jsou stále dostupná data projektu (KA07 - Databáze projektových dat a informačních materiálů) a jsou zde dále ukládány nová aktuální data sdružení. Například zprávy o činnosti za loňský rok.

Problémy vzniklé v rámci udržitelnosti a způsob jejich odstranění

Menším problémem, který se v rámci udržitelnosti vyskytl je rozdílná aktivita jednotlivých členů sdružení. Proto organizujeme každoročně několik větších akcí (výroční setkání - workshop, Letní škola, Mikulášské setkání mladé generace atd.), kde se prakticky všichni členové sdružení setkají a i ti méně aktivní tak mohou být seznámení s novými informacemi a možnostmi, čímž je jim umožněno kdykoliv bez problémů svou aktivitu zvýšit, zapojit se a využívat ve větší míře výstupy projektu.

Celé pdf je nahrané dole.

 

Seznam akcí v monitorovacím období - NENÍ SOUČÁSTÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY

KA01 -Stáže a odborné praxe

1) Individuální stáže akademických pracovníků a doktorandů na partnerských pracovištích v ČR

VUT

27.6.2014 Ing. Katovský (akad.prac.) navštívil FJFI ČVUT v Praze
2.-3.7.2014 Ing. Katovský navštívil FS ČVUT v Praze
7.-12.7. Ing. Foral a Ing. Varmuža navštívili FS ČVUT v Praze
9.7.2014 Ing. Katovský navštívil ŠKODA JS, a.s. Plzeň (průmyslový partner projektu)
3.-5.9.2014 Ing. Katovský navštívil FJFI ČVUT v Praze
16.9.2014 Ing. Katovský navštívil FS ČVUT v Praze
16.10.2014 Ing. Katovský navštívil FEL ZČU v Plzni
31.10.2014 Ing. Katovský navštívil FJFI ČVUT v Praze
11.1.2015 Ing. Katovský a Ing. Varmuža navštívili FJFI a FS ČVUT v Praze
12.-13.2.2015 Ing. Katovský navštívil FS ČVUT v Praze
19.3.2015 Ing. Katovský navštívil FAV a FEL ZČU v Plzni
2.4.2015 Ing. Katovský navštívil FJFI ČVUT v Praze
22.-24.4.2015 Ing. Katovský navštívil FJFI ČVUT v Praze
29.5.2015 Ing. Katovský navštívil FJFI ČVUT v Praze

FS ČVUT

10.12.2014 FEL ČVUT prohlídka laboratoří, navázání spolupráce v oblasti elektrických zdrojů, zapůjčen elektrický zdroj pro experimenty

13.2.2015 FSi ZČU prohlídka laboratoří a příprava společného projektu

FEL ČVUT

VŠE VLOŽENO DO "AKCE"

Stáž pracovníků ČVUT FEL, Katedry elektroenergetiky (Švec, Müller) na pracovišti Katedry elektroenergetiky a ekologie FEL ZČU v Plzni (Jiřičková). Konáno 15. 5. 2015.

Stáž pracovníků ČVUT FEL, Katedry elektroenergetiky (Švec, Müller) na pracovišti Ústavu energetiky FS ČVUT v Praze (Dostál). Konáno 27. 2. 2015.

Stáž pracovníků ČVUT FEL, Katedry elektroenergetiky (Švec, Müller) na pracovišti Ústavu elektroenergetiky, FEKT VUT v Brně (Katovský). Konáno 30. 1. 2015.

 

ZČU

DUBNE - RUSKO.

Letní praxe studentu proběhla ve spolupráci s UTEF a dalšími fakultami  od 6. do 27.7. 2014 a a zúčastnilo se této praxe cca 60-70 studentu , z nichž bylo 20 z ČR ( FEL ZČU, CVUT, MFF UK, VUT Brno, UPOL Olomouc, SU Opava.).  Pro tuto letní praxi funguje web stranka, kde jsou bližší informace http://newuc.jinr.ru/events.asp?id=49&language=eng

 VR1 – FJFI – reaktor  17. 12. – 19. 12. 2014

Martin Kurfiřt;Ondřej Dolejší;Jan Hlavnička;Jan Struska;Milan Dudek;Martin Zeman;Jan Jakeš;Iva Mlejová;Martin Adámek; Michal Černíček 

•      Letní univerzita   -  ETE – první dva týdny v srpnu 2014

•      Letní praxe studentů na vodních elektrárnách v ČR a na JE Dukovany

•      Praxe studentů na elektrárně Tušimice – 1.12.  - 12.12.2014

VŠCHT

TUL

  1. Exkurze v rámci studia oboru energetické zařízení

 

Tradiční týdenní exkurze pro studenty KEZ se uskuteční v termínu 4.5.-8.5.2015. V rámci exkurze se navštíví mimo jiné Mondi Štětí, ÚJV Řež u Prahy, Aerodynamickou laboratoř AVČR v Novém Kníně, VE Lipno,  ZVVZ Milevsko a JE Temelín.


2) Individuální stáže akademických pracovníků, doktorandů a Bc/Mgr studentů v zahraničí

6.7.-12.7. Ing. Matějková (doktorandka), Bc. Jarchovský, Bc. Svoboda, Bc. Brunčiaková (studenti mgr) navštívili Burgos, absolvovali semináře a exkurze v jaderném průmyslu ve Španělsku
1.7.2014 až 3.9.2014 Bc. Svoboda a Bc. Brunčiaková (studenti mgr) absolvovali stáž v TSTC Waco, USA – stáž proběhla na základě pozvání od Lindy Morris, účastnice konference CENEN-NET
1.7.2014 až 21.7.2014 Bc. Zeman, Bc. Fendrychová a Bc. Golubev (studenti mgr) absolvovali stáž v SUJV Dubna
10.-15.8.2014 Ing. Foral (doktorand) navštívil STU Bratislava
20.10.2014 až 19.6.2015 Ing. Matějková (doktorandka) absolvovala stáž na US NRC, Washington
20.10.2014 dosud: Ing. Novotný (doktorand) absolvuje stáž na US NRC, Washington
28.7.-3.8. Ing. Katovský (akad.prac.) navštívil UMass Lowell, MA, USA a dále NPP Comanche Peak (organizováno TSTC Waco), stáže se zúčastnila také akademická pracovnice FEL ZČU v Plzni Ing. Jiřičková a 2 doktorandi FEKT (Ing. Ptáček a Ing. Varmuža). Ti dále pokračovali na další stáž na TA&MU University v College Station, WCJC v Bay City a na prohlídnu NPP STP. Akce se konala na pozvání prof.Browna, Lindy Morris, prof. Peddicorda a dr.Kielera, účastníků konference CENEN-NET
5.-8.11.2014 Ing. Katovský (akad.prac.) navštívil Uzhorod National University na pozvání prof.Haysaka, účastníka konference CENEN-NET
15.11.-6.12.2014 doktorandi FEKT Ing. Pěcha, Ing. Wasserbauer, Ing. Ptáček, Ing. Varmuža, Ing. Foral a studenti Mgr. studia Bc. Jarchovský, Bc. Svoboda, Bc. Smola a Bc. Janošek, se společně s mgr studentem FJFI ČVUT (Milan Žák) a doktorandem FEL ZČU (Ing. Martin Lovecký) zúčastnili 3 týdenní stáže na univerzitách GGSIU New Dillí, UNIRAJ Jaipur, VGU Jaipur a MSU Baroda. Stáž se konala na pozvání prof. Kumara, prof. Singha a dr.Palsanii, účasníků konference CENEN-NET.
17.-27.2.2015 doktorandi FEKT Ing. Kopička, Ing. Pěcha, Ing. Vrána a Ing. Jiří Pitron se zúčastnili stáže na elektrárnách na Islandu a ve Velké Británii.
5.-28.2.2015 se studenti magisterského studia Bc. Jarchovský, Bc. Svoboda, Bc. Brunčiaková a doktorand Ing.Varmuža zúčastnili stáže ve Spojeném ústavu jaderného výzkumu v Dubně u Moskvy.
8.-14.2. Ing. Foral (doktorand) vykonal stáž do SCK.CEN Mol a zúčastnil se semináře BNEN (na pozvání dr.Berkvense, který se zúčastnil konference CENEN-NET)
28.2.-8.3. Ing. Katovský navštívil na pozvání prof. Kumara, prof. Singha a dr.Palsanii, účasníků konference CENEN-NET, jejich univerzity GGSIU New Dillí, UNIRAJ Jaipur, VGU Jaipur a MSU Baroda a dohodl další spolupráci.
17.-22.5. Ing. Katovský, Ing. Foral a Ing. Varmuža navštívili na pozvání prof. Haysaka (účastníka konference CENEN-NET) Uzzhorod National University a připravili memorandum o spolupráci, které poté podepsali rektoři obou univerzit.

Stáž pracovníka Ing. Radka Procházky, Ph.D. (ČVUT FEL) na University of Chicoutimi, Quebec, Kanada v oblasti studia vzniku námrazy na venkovních vedeních vyvádějících výkon ze systémových elektráren. Stáž se konala v období květen – říjen 2014. Stáž byla domluvena s prof. Massoudem Farzanehem, který se zúčastnil mezinárodní konference projektu CENEN-NET v únoru 2014 v Praze. - VLOŽENO DO "AKCE"

Exkurze do jaderné elektrárny Diablo Canyon v Kalifornii, USA a návštěva spolupracující California Polytechnic State University, San Luis Obispo, California. Návštěva organizována pracovníky ČVUT FEL, zúčastnil se prof. Santarius z VŠB-TU Ostrava. - VLOŽENO DO "AKCE"

 

3) Hromadné stáže studentů v průmyslových podnicích v ČR

Studenti FEKT VUT se v rámci prvního roku období udržitelnosti projektu zúčastnili těchto odborných stáží/exkurzí do průmyslových podniků s jadernou problematikou:
9.12.2014 Elektrárna Dukovany (společná stáž studentů FSI a FEKT), studenti: Patrik Filip, Lenka Štěpánová, Natálie Filoušková, Tomáš Jelínek, Šimon Šikola, Vojtěch Rejmaš.
4.3.2015 Bývalé doly Příbram a závod na zpracování nebezpečných odpadů, studenti mgr studia: Vala, Berčík Fiala M., Brtnický, Balák, Prokop, Vančura, Fiala P., Lašo, Hermann, Kattauer, Kršiak, Donik, Schnittelheim, Dubský, Fiala Z., Janošek, Lidmila, Houzar, Krinhil.
11.3.2015 Elektrárna Dukovany, studenti bc studia: Jestřáb, Král, Jelínek, Vrábel, Pilař, Bárta
24.3.2015 Elektrárna Temelín, studenti bc studia: Bartoš, Bejček, Budovec, Doležel, Felcan, Gazárek, Hála, Harant, Hladík, Hlaváč, Hrachiar, Bandi, Komárek, Kopečný, Mišák, Nevřela, Pomykal, Šimek, Stangl, Tremčanová, Vargal, Veselý, Vlk, Zajac, Zeman, Mikita (stáž byla zorganizována společně pro studenty FSI a FEKT)
2.4.2014 Školní reaktor VR1 Vrabec na FJFI ČVUT v Praze a fúzní reaktor tokamak COMPASS na UFP AV ČR, studenti mgr: Votsis, Urbieta, Sevim, Poyil, Stepper, a studenti bc: Král, Bělica, Bárta, Valo, Jelínek, Vrábel, Jestřáb, Pilař
22.4.2015 Školní reaktor VR1 Vrabec na FJFI ČVUT v Praze, studenti bc. studia: Král, Jelínek, student mgr studia: Svoboda
22.4.2015 Elektrárna Dukovany, studenti mgr studia: Demovič, Koláčný, Ludvík, Pálka, Penzinger, Prokop, Reiter, Seiml, Smetana, Šula, a doktorand Varmuža
23.-24.4.2015 Školní reaktor VR1  Vrabec na FJFI ČVUT v Praze, studenti mgr. studia: Demovič, Koláčný, Ludvík, Pálka, Penzinger, Prokop, Reiter, Seiml, Smetana, Šula, Janošek, Smola
11.5.2015 Elektrárna Dukovany, studenti U3V, 22 osob
13.5.2015 Elektrárna Dukovany, studenti mgr, bc i phd studia: Stepper, Jestřáb, Varmuža

Exkurze studentů magisterského studia oboru Elektroenergetika do jaderné elektrárny Temelín a rozvodny 400 kV Kočín 30. 10. 2014. Účast 33 studentů. - VLOŽENO DO "AKCE"

Díky aktivitám projektu CENEN-NET byl podpořen zájem studentů ČVUT FEL o účast na Letní univerzitě 2014 na JE Temelín a JE Dukovany. Celkem se zúčastnilo 6 studentů.

KA02 - Projektová kancelář

VUT

a) projekt soutěže MŠMT CRP’2015 „Síť vysokých škol zaměřená na výuku v oblasti využití a vlivu ionizujícího záření“. Projekt přímo navazoval na aktivity zahájené v rámci CENEN-NET, zaměřoval se ale na aplikaci síťování do výuky. Další důležitou snahou bylo pokračování v aktivitě databáze materiálů s jadernou tématikou, kterou je velmi obtížné z provozních financí fakult zajistit. Soutěže se na VUT zúčastnily mimo FEKT také FSI a FAST, z Brna dále Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Veterinární a farmaceutická univerzita a Masarykova univerzita. Do projektu se připojilo dalších 10 vysokých škol, šlo tedy o mimořádnou aktivitu. Bohužel, projekt nebyl MŠMT podpořen a síť se rozpadla dříve, než začala existovat.

b) projekt ISER – společně s ČVUT v Praze a partnery získanými díly CENEN-NET (National University of Uzhorod, University of Yerevan, University of Cambidge a Josef Stefan Institute Ljubljanja) byl podán projekt „Inherently Safe European Reactor“ do soutěže H2020 – Euroatom. Projektová žádost byla kvalifikována jako „eligible for funding“, umístila se však pod čarou a nebyla, bohužel, financována.

c) projekt WFATC – společně s arménskými kolegy z University of Yerevan a Nuclear and Radiation Safety Scientific Technical Center Yerevan, se kterými jsme zahájili spolupráci díky projektu CENEN-NET jsme podali projekt „Study of Neutronics Behavior of Accident-Tolerant Claddings for WWER Type Fuel“ do soutěže centra ISTC. Projektová žádost je v procesu hodnocení.

d) společně s různými kolegy z ČVUT v Praze (zejména FJFI) jsme připravili projektové žádosti do soutěže projektů mezinárodního centra Joint Institute for Nuclear Research, jedná se konkrétně o tyto projekty (všechny projekty byly přijaty k financování):

i) Development of portable pneumatic tube system for short time living isotopes investigation
ii) Radiation stability of SiC (ve spolupráci s FSI VUT)
iii) Activation detectors and Thermocouples in Fast neutron field
iv) Air polution characteristics in Moravian Silesian Region using nuclear techniques (hlavní řešitel VŠB-TU Ostrava)

e) společně se ZČU a ČVUT a partnery z průmyslu byla zahájena příprava žádosti o financování projektu CANUT – Centre of Advanced Nuclear Technologies v letech 2016-2019. Jedná se o projekt TAČR Centra kompetence, který je řešen ve dvou fázích 2012-2015 a v případě úspěšného řešení první etapy (což se podařilo obhájit) je možné prodloužení do roku 2019.

FS ČVUT

- EURATOM NFRP 03 2014  - Radek Škoda - ISER - Inherently Safe European Reactor
- EURATOM NFRP 16 2015 - Radek Škoda - NIFE (SEREU) - Nuclear Independence For Europe
- MŠMT LH Kontakt II - Jan Prehradný - Inovované vyhořívající absorbátory v palivu jaderných reaktorů
- GAČR SP - Radek Škoda - Vylepšení jaderných a materiálových vlastností zirkoniových slitin
- GAČR SP - Václav Dostál - Výzkum metody stanovení režimů dvoufázového proudění na základě frekvenční analýzy tlakových fluktuací
- GAČR SP - Pavel Zácha - Podchlazený var
- MŠMT CRP - spolupráce mnoha škol - k tomu budeš mít podklady Ty

FEL ČVUT

V kanceláře projektové podpory spolupráce na přípravě Centrálního rozvojového projektu „Síť vysokých škol zaměřená na výuku v oblasti využití a vlivu ionizujícího záření“ spolu s dalšími účastníky projektu CENEN-NET. Žádost podána v říjnu 2014.

KDAIZ ČVUT

Spolu s katedrou jaderných reaktorů FJFI a několika dalšími účastníky se katedra účastnila grantové soutěže „Bezpečnostní výzkum“ vypsané Ministerstvem vnitra ČR. Název předkládaného projektu zněl: „Detekce a identifikace jaderných materiálů, výbušnin a nebezpečných látek pomocí ionizujícího záření". Žádost bohužel nebyla úspěšná.

S katedrou jaderné chemie, katedrou jaderných reaktorů a dalšími katedrami FJFI ČVUT byl v roce 2014 řešen projekt OPPA CZ.2.17/3.1.00/36038 s názvem „Modernizace praktické přípravy studentů jaderných oborů na ČVUT-FJFI“, v jehož rámci byly inovovány či nově vytvořeny různé praktické úlohy.

Společně s dalšími katedrami FJFI ČVUT, FS ČVUT, FSI VUT Brno, FS VŠB, FEI VŠB a CV Řež byl řešen projekt OPVK Středoevropský energetický institut“ (CZ.1.07/2.2.00/28.0256), jehož cílem je zvýšení a sjednocení kvality studijních programů na třech úrovních studia (Bc., Mgr., Ph.D.) u všech zainteresovaných partnerů.

ZČU

Centrum pokročilých jaderných technologií (CANUT)

Kód projektu:  TE01020455

Poskytovatel:  Technologická agentura České Republiky

Doba trvání:    01.03.2012 - 31.12.2019

Součástí jsou pravidelné Workshopy na jaderné téma. https://canut.zcu.cz/

TUL

  1. Jednání ve Vídni na AIT

Dne 6.5.2015-8.5.2015 se uskutečnil společný mezinárodní workshop mezi AIT Vídeň, VUT Brno a FS TUL ve Vídni. Jednání s energetickou agenturou o možnostech spolupráce na mezinárodních projektech. Prezentace pracoviště a představení možností společných vědeckých témat. 

VŠCHT

Účast v oponentní radě pro projekt VUT v Brně - Kontakt LH12063. (prezenční listinu má                                           J. Martinec, v komisi byla i J. Jiřičková, VŠB Ostrava,..)

                Podaný projekt CRP 2015 (neúspěšně) - s členy CENEN a dalšími technickými                                                                  univerzitami v ČR.

KA03 - Přenos informací pomocí seminářů

Letní škola jaderného inženýrství (organizátor: CENEN)

- Letní škola pro studenty jaderných a energetických oborů. Téma letní školy roku 2014 bylo: Quo Vadis, jádro? Budoucnost jaderné energetiky. Na programu jsou přednášky z praxe či netradičních jaderných témat, exkurze, jaderně soutěže, kinematografie, jaderné i nejaderné akvity. Vše bude zajišťováno vysokoškolskými pedagogy z pracovišť CENEN a odborníky z praxe. téma letošní školy: Quo Vadis, jádro?: Budoucnost jaderné energetiky téma letošní školy: Quo Vadis, jádro?: Budoucnost jaderné energetiky

VUT

a) odborníci ze zahraničí
19.6.2014 Jindřich Adam, JINR Dubna, Ruská federace: „Perspektivy výzkumu urychlovačem řízených technologií“
26.3.2015 prof. Dr. Ivan Haysak, vedoucí oddělení Nuclear & High Energy Physics, Uzhhorod National University „The Structure of Atom and Interaction of Radiation with Matter“
26.3.2015 Dr. Grant Spence, Nuclear Engineering Department Texas A&M University, College Station „The Monte Carlo Method & Reactor Simulations“
27.4.2015 prof. Dr. Stefan Taczanowski,  Department of Nuclear Energy, Faculty of Energy and Fuels AGH University of Science and Technology Krakow „Coal & Nuclear Symbiosis“
14.5.2015 Lainy Dromgoole, vědecký pracovník oddělení Combatting Nuclear Terrorism, institutu Nuclear Security, Science & Policy Institute, Texas A&M University, College Station, TX, USA „Multidisciplinary Research Activities in Health Physics, Nuclear Security and Consequence Management at Texas A&M University“

b) odborníci z České republiky
5.9. až 11.9.2014 Letní seminář jaderného inženýrství – 5 dní, přednášeli doc. Dostál, Ing. Zácha, doc. Škoda, Ing. Prehradný (všichni FS ČVUT), Ing. Katovský (FEKT VUT), Ing. Dana Drábová (SUJB), Ing. Gerža, Ing. Trnka, Ing. Špaček, Ing. Fejta (všichni ČEZ EDU), Ing. Hrehor (CV Řež/TSO), Ing. Zdebor (ŠKODA JS a ZČU), Ing. Zlámal (centrála ČEZ), Ing. Kawalec (Vítkovice, a.s. a ČNS), Ing. Skalička, Ing. Šimák a Ing. Nejedlý (všichni ČEZ ETE).
14.10.2014 Ing. Jiří Filip, Fakultní nemocnice u Sv.Anny „Problematika radiační ochrany v legislativě a v praxi“
4.11.2014 Ing. Jiří Gerža, ČEZ EDU „Nakládání s čerstvým i vyhořelým palivem na Elektrárně Dukovany“
11.11.2014 prof.František Cvachovec, Univerzita Obrany Brno „Nebezpečí zneužití jaderné energie“
18.11.2014 prof. Leonard Hobst, FAST VUT „Využití ionizujícího záření ve stavebnictví“
2.12.2014 Ing. Jan Vít, ŠKODA JS „Provozní prohlídky a kontroly tlakových nádob jaderných reaktorů“
3.-4.12.2014 Mikulášský seminář o současném pokroku ve vědě a výzkumu v jaderné energetice, hlavní prezentující byl Ing. Medlík (ČEZ EDU), dalšími prezentujícími: Bc.Prokop, Bc. Bajzíková, Bc. Rosendorf, Ing. Hejhal a další.
9.12.2014 Ing. Kulich, ČEZ EDU „Jaderná elektrárna za polárním kruhem – Bilibino AES“
9.12.2014 Ing. Entler, CV Řež „Cesta k elektřině z jaderné fúze“
16.12.2014 prof.Dvořák, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno „Radiobiologie potravin“
18.3.2015 prof.Illnerová, Akademie věd ČR „Vliv světelného záření na organizmus z hlediska biologických hodin“
15.4.2015 Ing. Dana Drábová, předsedkyně SUJB „Svět energie“ (přednáška organizována společně s FSI VUT a FSS MUNI)

ZČU

1.  Seminář „ Svět energie“

Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Ing. Dana  Drábová, Ph.D.   EP120 ZČU FEL   25.11.2014   od 15  hod

2. Seminář Jiřího Hledíka z JE Temelín Elektrická část

Seminář se konal 10.4. 2014 v EP206 v 11:00 - 17:00

Téma:  Chránění před poruchami (typy poruch, poruchové stavy, principy chránění);Chráněná zařízení (typy elektrických zařízení) ; Režimy bloku (režimy elektrického schématu, provozní režimy) ; Koordinace mezi ochranami, regulacemi a schémovými automatikami; Nastavení ochran, selektivita chránění, koordinace nastavení a působení ochran

3.  Seminář jaderné energetiky na téma „Perspektivy rozvoje jaderných elektráren s reaktory malého a středního výkonu "

Přednášející, pan Vjačeslava M. Beljajeva, zástupce hlavního konstruktéra reaktorů VVER (pro ledoborce a plovoucí JE) OKBM "Afrikantova" Nižnij Novgorod. Téma přednášky "Perspektivy rozvoje jaderných elektráren s reaktory malého a středního výkonu" byla to jedinečná příležitost setkat se s tímto odborníkem dne 10.12. 2014 v UV115b v 15:00

4. Semináře z JE Temelín v EP206

Dne  16.10.2014 byly zahájeny přednášky kolegů z Jaderné elektrárny Temelín v pravidelném cyklu – každý čtvrtek – tj. .23.10.;30.10.,6.11.2014

5.  Seminář v rámci Jaderných dnů "Úspěšný propadák? Jádro včera, dnes a zítra".

Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Ing. Dana  Drábová, Ph.D. přednášela dne  8.4.2015  EP120 14:00  "Úspěšný propadák? Jádro včera, dnes a zítra".

6.  Seminář v rámci Jaderných dnů „Žijeme v poli záření",

 přednášející  Ing. Filip Fejt se konala 15.4.2015 v 14:00 v UV115b.

KDAIZ ČVUT

Zástupci katedry se účastnili kurzu nabídnutého katedrou jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze.

Kurz programu VISED konaný ve dnech 15.6. – 19.6.2015 na FJFI ČVUT v Praze.

Kurz programu MCNP6 konaný ve dnech 22.6. – 26.6.2015 na FJFI ČVUT v Praze.

Pro partnera z CENEN, Fakultu strojní ČVUT v Praze, zajišťovala katedra předmět IZRO skládající se z přednášky na téma fyziky, detekce a dozimetrie ionizujícího záření a několika praktických úloh. Tento předmět absolvovalo 6 studentů.

FS ČVUT

FEL ČVUT

Beseda „Svět energie“ studentů a zaměstnanců ČVUT v Praze s předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Ing. Danou Drábovou, Ph.D. a zástupcem Skupiny ČEZ Ing. Pavlem Šimákem. Beseda se konala 3. 12. 2014, účast cca 100 posluchačů. - VLOŽENO DO "AKCE"

VŠB

8.6.2015               Přednáška Dr. Shafiq Alam , University of Saskatchewan - Improving the kinetics                           and efficiency in biosorption of gold by surface modification

 

Doktorandské semináře pro zvyšování kvalifikace studentů všech ročníků i akademiků nejen ústavu energetiky. Vybrané přednášky v akademickém roce 2014/2015:

10.10.                   Janda V., Vénos O., Poláčková J.: Úvodní seminář

31.10.                   Porschová H.:  Sorpce uranu z vodných roztoků pomocí anexů

21.11.                   Hásl T.: Porovnání efektivity a ekonomiky využití jednotlivých organických                                        materiálů pro ukládání termální energie ve formě latentního tepla

                               Němeček M.: Sorpce chromanů z vodných roztoků pomocí sorbentů s                                                               aminomethylglucitolovou funkční skupinou

12.12.                   Krausová A.: In situ elektrochemická impedanční spektroskopie slitin Zr ve vodě s                        obsahem Li

                               Poláčková J.: Vliv chemických režimů na oxidické vrstvy materiálů v energetice

16.1.                      Marušáková D.: Akustická emise během tahové zkoušky na oceli 304

                               Sialini P.: Oxidace slitin zirkonia v prostředí izotopické vody

13.2.                      Obrdlíková V.: Materiály pro tepelnou akumulaci, diplomová práce: Koroze                                     izolačních skelných vláken pro jaderné elektrárny

                               Mikeš J.: O metodě ESCA, diplomová práce

27.2.                      Kryková M.: Materiály pro jadernou fúzi

                               Horáková K.: Slitiny Zr

13.3.                      Petrů J.: Problematika hlubinných úložišť jaderného odpadu

17.4.                      Macák J.: Impedance kyslíkových senzorů v eutektiku Pb/Bi

15.5.                      Poláčková J., Zach B.: Informace o konferenci Topical Issues of Rational Use of                                               Natural Resources

                               Bystrianský V.: Studium oxidických vrstev z energetických parovodních okruhů

22.5.                      Šustr V.: Vysokoteplotní odstraňování chlorovodíku z modelového generátoru                                              plynu

                               Dobrovolný K.: Studium korozních procesů Cu v podmínkách lehkovodních                                      okruhů

                               Černík J.: Chování slitin zirkonia v interakci s vodíkem

3.  Seminář „ Svět energie“

Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Ing. Dana  Drábová, Ph.D.   Nová aula  NA1   VŠB-TU Ostrava  11.3.2015    13.30-15 hod

Drábová prosazuje názor, že jaderná energetika a obnovitelné zdroje energie by se měly doplňovat. Vyvrací „mytologii“ o nepružnosti atomových zdrojů, které ve skutečnosti dokážou významně přizpůsobovat svůj výkon spotřebě.

4.  Mezinárodní letní školu jaderného inženýrství 2014 v   Jaslovských Bohunicích a Měchovcích a příprava na 2015 pod patronací firmy AREVA

http://fluid.itcmp.pwr.wroc.pl/~szkolaletnia/MSL2013/English/index.html

Spolupráce s polskými a slovenskými vysokými školami v oblasti jaderného vzdělávání. Organizace letní školy jaderného inženýrství v jaderné elektrárně Mochovce a Jaslovské Bohunice. Příprava na letní mezinárodní školu 2015 .

5. seminář „Uran v mezinárodních    vztazích a Česká republika“   v roce 2014 a příprava na rok 2015.  Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Masarykova Universita, Brno. 

KA04 Intenzivní pracovní setkání - workshopy

Workshop na VUT v Brně k podávání projektu CRP

VŠCHT

ECG-COMON Meeting 2015 (prezenční listina není, seznam účastnících se organizací je v                                          příloze)

- Cílem European Cooperative Group on Corrosion Monitoring of Nuclear Materials (ECG-COMON) je koordinovat evropské aktivity v oblasti sledování korozních vlastností jaderných materiálů pro reaktory LWR, problematiky likvidace jaderného odpadu a dalších příbuzných jaderných oborů. Zvláštní pozornost je zaměřena na korozní problematiku a studium materiálů. Zvláštní důraz je kladen na detekci a sledování lokalizované koroze pomocí elektrochemického šumu  v kombinaci s dalšími inovativními metodami (AE, EIS, DCPD, ACPD a další).

Spolupráce při experimentech studujících chování  slitin zirkonia s FS ČVUT.

KA05 - Mezinárodní konference

KDAIZ ČVUT

V rámci klíčové aktivity 04 byla uspořádána následující konference s cílem přenosu informací účastníkům projektu CENEN-NET studentům a co nejširšímu spektru vědců, inženýrů a podniků se zájmy v oblasti radiační ochrany.

8th International Conference on High Levels of Natural Radiation and Radon Areas konaná ve dnech 1.9. – 5.9.2014 na FJFI ČVUT v Praze za účasti akademických pracovníků vysokých škol, státní správy, odborníků z praxe a odborné veřejnosti.

VUT

Za udržitelnost klíčové aktivity konference lze považovat udržování kontaktů, které jsme získali díky konferencím CENEN-NET nebo sekcím v rámci EPE a ERIN. Jedná se o kontakty na indické univerzity (prof.Kumar, dr.Palsania, prof.Singh), polskou univerzitu v Krakowě (prof.Taczanowski), dále univerzitu v Užgorodě (prof.Haysak), SUJV v Dubně (dr. Kadykov), Texas A&M (prof.Peddicord a Ms.Segovia), Jozef Stefan Institute (dr.Snoj), ENEN (dr.De Regge), STU Bratislava (prof.Miglierini), KTH Stockholm (prof.Arzhanov), TSTC Waco (dr.Morris), UMass Lowell (prof.Brown), WCJC Bay City (dr.Kieler), BNEN (dr.Berkvens), IAEA (dr.Sbaffoni), NCNR Poland (dr.Bielewicz), University of Yerevan (dr.Bznuni). Se všemi těmito institucemi se daří držet UEEN FEKT VUT kontakt (v závorce uveden účastník konference CENEN-NET), ať již formou stáží studentů a akademických pracovníků nebo formou pozvaných přednášek, nebo formou podání společných projektů, nebo dokonce formou uzavření smlouvy o dlouhodobé spolupráci a společném vedení diplomantů a doktorandů. Více u informací o udržitelnosti KA01, KA02 a KA03.

VŠB

1. Mezinárodní konference „ Energetika a životní prostředí 2014“ konaná ve dnech 10.9. – 12.9.2014 v Buly Aréna Kravaře za účasti akademických pracovníků vysokých škol, státní správy, odborníků z praxe a odborné veřejnosti. Záštitu měla předsedkyně Technologické agentury ČR Rút Bízková..

2. Mezinárodní konference „ Energetika a životní prostředí 2015“ konaná ve dnech 9.9. – 10.9.2014 v hotelu Eroplán v Rožnově pod Radhoštěm  za účasti akademických pracovníků vysokých škol, státní správy, odborníků z praxe a odborné veřejnosti.

VŠCHT

Konference (organizace Ústav energetiky, VŠCHT):

                CHEO 10 (prezenční listina v příloze)

- 10. ročník mezinárodní konference CHEO se konal ve dnech 2. a 3. září 2014 a byl tentokrát spojen s oslavou 60. výročí vzniku Ústavu energetiky, na kterou byli pozváni absolventi magisterského a doktorského studijního programu. Konference se komplexně zabývá problematikou energetiky , která byla řešena v sekcích koroze v energetice, úprava vody pro energetiku a životní prostředí a obnovitelné zdroje energie. Sborník je pro členy CENENu dostupný ke stažení na webových stránkách konference.

KA06 - Komunikační webový portál projektu

VUT

Webový portál www.cenen-net.eu je v provozu a může být používán pro potřeby bývalého projektového týmu a pro sdílení informací. Jelikož se, bohužel, nepodařilo najít finanční podporu pro správce webu ani motivovat bývalé členy projektového týmu, aby webový portál pravidelně aktualizovali a využívali, tedy ani bývalí pracovníci projektového týmu z FEKT VUT na něj nijak nepřispívali. Portál Sdružení CENEN www.cenen.cz zanikl.

FEL ČVUT

Práce na aktualizaci webového portálu www.cenen.net, kde byly doplněny informace o aktivitách účastníků projektu CENEN-NET pro skončení projektu.

KA07 - Databáze projektových dat a informačních materiálů

Výroční zprávy o udržitelnosti projektu a činnosti partnerů

Ostatní

VŠCHT

Cena Nadace ČEZ - 3. místo v kategorii Klasická energetika a tepelně energetická zařízení,                                        Ing. Václav Bystrianský (student Ústavu energetiky, VŠCHT Praha)